collo banner

Regulamin

 

REGULAMIN KOMITETU REDAKCYJNEGO „COLLOQUIUM” WNHIS AMW

1. Zasadniczym celem wydawania „Colloquium” WNHiS AMW jest upowszechnianie aktualnego dorobku z zakresu nauk społecznych i humanistycznych przez przedstawicieli krajowych i zagranicznych środowisk naukowych.

2. „Colloquium” WNHiS AMW wydawane jest jako rocznik (do 2011 roku), od 2011 r. (nr 4) jako kwartalnik. Znajduje się na liście czasopism naukowych MNiSW w części B, poz. 486, 8 pkt. za publikację (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych), nr ISSN 2081-3813.

3. Weryfikacją artykułów kierowanych do „Colloquium” WNHiS AMW zajmują się członkowie Komitetu Redakcyjnego Colloquium WNHiS AMW (zwanego dalej Komitetem Redakcyjnym) oraz redaktorzy tematyczni i redaktor statystyczny, którzy dokonują wstępnej oceny prac, kwalifikują je do publikacji, a następnie dokonują wyboru dwóch recenzentów zewnętrznych dla każdego artykułu.

4. W skład Komitetu Redakcyjnego wchodzą:

- redaktor naczelny;

- zastępca redaktora naczelnego;

- redaktorzy tematyczni;

- redaktor językowy;

- redaktor statystyczny;

- sekretarz redakcji.

5. Do zadań Komitetu Redakcyjnego w szczególności należy:

- ocena artykułów pod względem formalnym (muszą spełniać wymogi publikacji naukowej);

- kwalifikowanie materiałów do recenzji merytorycznych;

- dopuszczenie artykułu do druku;

- określenie kierunków rozwoju.

6. Warunki recenzji:

- recenzentem może być osoba mająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie, w której mieści się problematyka recenzowanego artykułu;

- w uzasadnionych przypadkach recenzentem może być osoba ze stopniem naukowym doktora, specjalizująca się w problematyce, której poświęcony jest recenzowany artykuł;

- dopuszcza się jedną ocenę merytoryczną wewnętrznego recenzenta;

- recenzję merytoryczną poprzedza wstępna ocena formalna, na którą redaktor tematyczny ma dwa tygodnie;

- recenzja przygotowywana jest zgodnie z dołączonym do artykułu formularzem recenzji, na której wykonanie recenzent ma termin do jednego miesiąca;

- jeżeli recenzent nie podejmie się wykonania recenzji, Komitet Redakcyjny może wyznaczyć innego recenzenta;

- w przypadku odmowy wykonania recenzji przez trzech kolejnych recenzentów artykuł nie jest kwalifikowany do publikacji i zostaje zwrócony autorowi;

- jeżeli opinia o opracowaniu jest negatywna, wówczas Komitet Redakcyjny może:

* przekazać artykuł autorowi do poprawek, po wykonaniu których zostanie on ponownie przesłany do recenzenta,

* w przypadku negatywnej opinii jednego z recenzentów powołać trzeciego recenzenta, o czym musi powiadomić recenzenta negatywnie opiniującego,

* po otrzymaniu pozytywnej opinii trzeciego recenzenta skierować artykuł do opublikowania;

* zrezygnować z opublikowania przesłanego artykułu i poinformować autora o tej decyzji,

- dane o recenzencie umieszcza się raz w roku na liście recenzentów;

- recenzja jest nieodpłatna.

7. Warunki obowiązujące autora artykułu:

- autor składa artykuł w redakcji Colloquium WNHiS AMW;

- autor jest zobowiązany uwzględnić w swoim artykule uwagi recenzentów w ciągu trzech tygodni;

- artykuł jest kierowany do opracowania redakcyjnego i publikacji tylko w przypadku pozytywnych recenzji;

- jeżeli autor uzyskał pozytywne opinie dwóch recenzentów, a pomimo wezwań do zmian nie dostosował się do wymogów redakcyjnych, artykuł nie będzie publikowany;

- autor nie otrzymuje honorarium za napisanie artykułu;

- autor zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich;

- autor otrzymuje jeden egzemplarz autorski zwolniony z opłat.

8. Składane prace powinny być oryginalne, tj. niepublikowane w żadnym innym periodyku lub wydawnictwie naukowym.

9. Warunkiem publikacji jest udzielenie redakcji Colloquium prawa do wykorzystania złożonego tekstu w wersji papierowej oraz elektronicznej na stronie internetowej czasopisma.

10. Sposób edycji złożonej pracy powinien odpowiadać standardom, określonym przez Komitet Redakcyjny Colloquium, podanym do publicznej wiadomości na jej stronie internetowej w zakładce – Wskazówki dla autorów.

11. Posiedzeniom Komitetu Redakcyjnego przewodniczy redaktor naczelny lub jego zastępca.

12. Decyzje Komitetu Redakcyjnego podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.