collo banner

A+ A A-

Regulamin

1. Zasadniczym celem wydawania „Colloquium” WNHiS AMW jest upowszechnianie aktualnego dorobku z zakresu nauk społecznych i humanistycznych przez przedstawicieli krajowych i zagranicznych środowisk naukowych.
 
2. „Colloquium” WNHiS AMW wydawane jest jako rocznik (do 2011 roku), od 2011 r. (nr 4) jako kwartalnik. Znajduje się na liście czasopism naukowych MNiSW w części B, poz. 486, 8 pkt. za publikację (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych),
nr ISSN 2081-3813.
 
3. Weryfikacją artykułów kierowanych do „Colloquium” WNHiS AMW zajmują się członkowie Rady Redakcyjnej Colloquium WNHiS AMW oraz redaktorzy tematyczni i redaktor statystyczny, którzy dokonują wstępnej oceny prac, kwalifikują je do publikacji, a następnie dokonują wyboru dwóch recenzentów zewnętrznych dla każdego artykułu.
 
4. W skład Rady Redakcyjnej wchodzą:
- redaktor naczelny;
- zastępca redaktora naczelnego;
- redaktorzy tematyczni;
- redaktor językowy;
- redaktor statystyczny;
- sekretarz redakcji.
 
5. Do zadań Rady Redakcyjnej w szczególności należy:
- ocena artykułów pod względem formalnym (muszą spełniać wymogi publikacji naukowej);
- kwalifikowanie materiałów do recenzji merytorycznych;
- dopuszczenie artykułu do druku;
- określenie kierunków rozwoju.
 
6. Warunki recenzji:
- recenzentem może być osoba mająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w danej dziedzinie i reputację rzetelnego recenzenta;
- w uzasadnionych przypadkach recenzentem może być osoba ze stopniem naukowym doktora, specjalizująca się w problematyce, której poświęcony jest recenzowany artykuł;
- dopuszcza się jedną ocenę merytoryczną wewnętrznego recenzenta;
- recenzję merytoryczną poprzedza wstępna ocena formalna, na którą redaktor tematyczny ma dwa tygodnie;
- artykuł może być odrzucony, gdy np. nie spełnia podstawowych wymogów językowych czy tematycznych;
- wstępnie zaaprobowany artykuł jest wysyłany do dwóch recenzentów zewnętrznych, którymi są zwykle naukowcy zajmujący się tą samą lub bardzo pokrewną tematyką;
- jeżeli recenzent nie podejmie się wykonania recenzji, Rada Redakcyjna może wyznaczyć innego recenzenta;
- recenzent artykułu ocenia aktualność tematu, prezentowane wyniki i metody, terminologię, jakość zawartych informacji, materiał ilustrujący, wybór i analizę wykorzystanej literatury, przewidywane zainteresowanie oraz określa, w jakiej formie praca nadaje się do druku;
- Rada Redakcyjna na podstawie ocen podejmuje decyzję o odrzuceniu publikacji, przyjęciu jej do druku lub odesłaniu jej do autora w celu naniesienia poprawek; w tym ostatnim przypadku, razem z publikacją odsyła się autorowi teksty recenzji – po usunięciu z nich informacji o tożsamości recenzentów;
- autor po otrzymaniu recenzji z uwagami krytycznymi ma obowiązek się do nich ustosunkować i nanieść w tekście publikacji odpowiednie zmiany;
- poprawiony tekst publikacji wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów autor ponownie wysyła do redakcji, po czym Rada Redakcyjna podejmuje ostateczną decyzję o odrzuceniu bądź przyjęciu publikacji do druku;
- w przypadku, gdy recenzenci przedstawią sprzeczne opinie lub gdy zachodzi uzasadniona obawa co do ich rzetelności, Rada Redakcyjna może powołać kolejnego recenzenta;
- w przypadku odmowy wykonania recenzji przez trzech kolejnych recenzentów artykuł nie jest kwalifikowany do publikacji i zostaje zwrócony autorowi;
- opinie wszystkich recenzentów są należycie respektowane;
- recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia;
- dane o recenzencie umieszcza się raz w roku na liście recenzentów;
- recenzja jest nieodpłatna.
 
7. Warunki obowiązujące autora artykułu:
- autor składa artykuł w redakcji Colloquium WNHiS AMW;
- autor jest zobowiązany uwzględnić w swoim artykule uwagi recenzentów w ciągu trzech tygodni;
- artykuł jest kierowany do opracowania redakcyjnego i publikacji tylko w przypadku pozytywnych recenzji;
- jeżeli autor uzyskał pozytywne opinie dwóch recenzentów, a pomimo wezwań do zmian nie dostosował się do wymogów redakcyjnych, artykuł nie będzie publikowany;
- autor nie otrzymuje honorarium za napisanie artykułu;
- autor zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich;
- autor otrzymuje jeden egzemplarz autorski zwolniony z opłat.
 
8. Składane prace powinny być oryginalne, tj. niepublikowane w żadnym innym periodyku lub wydawnictwie naukowym.
 
9. Warunkiem publikacji jest udzielenie redakcji Colloquium prawa do wykorzystania złożonego tekstu w wersji papierowej oraz elektronicznej na stronie internetowej czasopisma.
 
10. Sposób edycji złożonej pracy powinien odpowiadać standardom, określonym przez Radę Redakcyjną Colloquium, podanym do publicznej wiadomości na jej stronie internetowej w zakładce – Wskazówki dla autorów.
 
11. Posiedzeniom Rady Redakcyjnej przewodniczy redaktor naczelny lub jego zastępca.
 
12. Decyzje Rady Redakcyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.