collo banner

A+ A A-

Wskazówki dla autorów

1. Artykuły należy dostarczać w wersji elektronicznej w formacie edytora Word. Powinny mieć parzystą liczbę stron i nie przekraczać objętości jednego arkusza autorskiego (40 000 znaków). Do artykułu powinno być dołączone krótkie streszczenie w j. polskim i angielskim (do 1000 znaków), zwięźle i precyzyjnie opisujące jego treść. Wszystkie artykuły są recenzowane anonimowo "double-blind review process" (podwójna ślepa recenzja). Czas trwania procedury publikacyjnej wynosi 6 miesięcy. 
 
Przebieg procedury recenzowania:
 
Procedura recenzowania artykułów w „Colloquium” WNHiS AMW jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
- weryfikacją artykułów kierowanych do „Colloquium” WNHiS AMW zajmują się członkowie Rady Redakcyjnej Colloquium WNHiS AMW oraz redaktorzy tematyczni i statystyczny, którzy dokonują wstępnej oceny prac;
- artykuł może być odrzucony, gdy np. nie spełnia podstawowych wymogów językowych czy tematycznych;
- wstępnie zaaprobowany artykuł jest wysyłany do dwóch recenzentów zewnętrznych, którymi są zwykle naukowcy zajmujący się tą samą lub bardzo pokrewną tematyką;
- recenzentem może być osoba mająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w danej dziedzinie i reputację rzetelnego recenzenta;
- recenzent artykułu ocenia aktualność tematu, prezentowane wyniki i metody, terminologię, jakość zawartych informacji, materiał ilustrujący, wybór i analizę wykorzystanej literatury, przewidywane zainteresowanie oraz określa, w jakiej formie praca nadaje się do druku;
- Rada Redakcyjna na podstawie ocen podejmuje decyzję o odrzuceniu publikacji, przyjęciu jej do druku lub odesłaniu jej do autora w celu naniesienia poprawek; w tym ostatnim przypadku, razem z publikacją odsyła się autorowi teksty recenzji – po usunięciu z nich informacji o tożsamości recenzentów;
- autor po otrzymaniu recenzji z uwagami krytycznymi ma obowiązek się do nich ustosunkować i nanieść w tekście publikacji odpowiednie zmiany;
- poprawiony tekst publikacji wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów autor ponownie wysyła do redakcji, po czym Rada Redakcyjna podejmuje ostateczną decyzję o odrzuceniu bądź przyjęciu publikacji do druku;
- w przypadku, gdy recenzenci przedstawią sprzeczne opinie lub gdy zachodzi uzasadniona obawa co do ich rzetelności, Rada Redakcyjna może powołać kolejnego recenzenta;
- opinie wszystkich recenzentów są należycie respektowane;
- recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia;
- raz w roku podawana jest lista recenzentów;
- recenzja jest nieodpłatna.
 
2. Format artykułu:
• B5 (szer. 182 mm, wys. 257 mm)
• marginesy 25 mm
• pojedynczy odstęp między wierszami
• czcionka Times New Roman, wys. 12 p.
 
3. Układ artykułu:
• imię i nazwisko
• afiliacja
• adres e-mail
• tytuł i streszczenie w języku polskim
• słowa kluczowe w języku polskim
• wstęp
• część zasadnicza opisująca metodykę badań i uzyskane wyniki
• wnioski (lub podsumowanie)
• bibliografia
• tytuł i streszczenie w języku angielskim
• słowa kluczowe w języku angielskim
 
4. Rysunki:
• ponumerowane, ich szerokość nie może przekraczać 13 cm
• podpisy pod rysunkami czcionką 10 p.
 
5. Tabele:
• ponumerowane, ich szerokość nie może przekraczać 13 cm
• tytuły nad tabelami czcionką 10 p.
• tekst w tabelach 10 p.
 
6. Przypisy:
• na dole stron, każdy przypis od akapitu (wielkość akapitu jak w tekście), czcionka wys. 10 p., stosujemy wyłącznie łacińskie skróty (np. ibidem, idem,
op. cit., passim) zapisane wg poniższych kryteriów:
1. Autor (inicjał imienia, nazwisko), Tytuł, wydawca, miejsce i rok wydania, strona (s. 10).
(zapis dla monografii)
2. Autor (inicjał imienia, nazwisko), Tytuł, [w:] Tytuł, (red.) (inicjał imienia, nazwisko), wydawca, miejsce i rok wydania, strona (s. 5).
(zapis dla tekstu w książce pod redakcją)
3. Autor (inicjał imienia, nazwisko), Tytuł, „Tytuł Czasopisma”, rok, numer, strony (s. 24-27).
(zapis dla artykułu w czasopiśmie naukowym)
4. Autor (inicjał imienia, nazwisko), Tytuł, nazwa konferencji, wydawca, miejsce i rok, strony.
(zapis dla referatu konferencyjnego)
5. Autor (inicjał imienia, nazwisko), Tytuł, http://ievuk.weebly.com [dostęp: 12.02.2013].
(zapis dla artykułu umieszczonego na stronie internetowej)
 
7. Bibliografia:
• sporządzona w alfabecie łacińskim (w przypadku cytowania źródeł pisanych w innym alfabecie np. cyrylica, wymagana jest transliteracja). Ujednolicona i uporządkowana alfabetycznie, zapisana wg poniższych kryteriów:
[1] Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł, wydawca, miejsce i rok wydania.
(zapis dla monografii)
[2] Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł, [w:] Tytuł, (red.) (inicjał imienia, nazwisko), wydawca, miejsce i rok wydania.
(zapis dla tekstu w książce pod redakcją)
[3] Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł, „Tytuł Czasopisma”, rok, numer, strony.
(zapis dla artykułu w czasopiśmie naukowym)
[4] Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł, nazwa konferencji, wydawca, miejsce i rok, strony.
(zapis dla referatu konferencyjnego)
[5] Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł, http://ievuk.weebly.com [dostęp: 12.02.2013].
(zapis dla artykułu umieszczonego na stronie internetowej)
 
Redakcja Colloquium wdrożyła procedurę zabezpieczającą przed zjawiskiem ghostwriting, które jest przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki naruszenia obowiązujących w nauce zasad etycznych będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych itp.). W przypadku artykułów pisanych we współautorstwie redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji o autorstwie koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu artykułu).
 
Redakcja przykłada szczególną wagę do konieczności stosowania standardów etycznego postępowania wszystkich stron biorących udział w procesie wydawniczym: autorów, redaktorów, recenzentów, wydawcy oraz środowiska skupionego wokół czasopisma. Standardy etyczne i przeciwdziałanie nadużyciom w praktyce wydawniczej, stosowane przez Redakcję „Colloquium”, są oparte na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacji (COPE), które są dostępne pod adresem:
 

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Standardy sprawozdawczości

Autorzy zobowiązani są do przedstawiania własnych badań w sposób rzetelny. Wyniki badań powinny zostać poprzedzone naukową dyskusją. Tekst powinien być zaopatrzony w przypisy. Wszelkie próby fałszerstwa lub niedokładności w podawaniu źródeł traktowane będą jako nieetyczne i nieakceptowalne.

Dostęp do danych i udział własny

Autorzy mogą zostać poproszeni o załączenie do przesłanego tekstu także nieopracowanych wyników swoich badań, które mogą posłużyć do przygotowania dostępnych dla czytelnika danych, dotyczących informacji zawartych w artykule. Autorzy powinni upewnić się o dostępności wykorzystanych przez nich danych oraz innych użytych w tekście źródeł przez przynajmniej kolejne 10 lat po ukazaniu się publikacji (Najlepiej jeśli dane te są zgromadzone i udostępnione przez instytucje badawcze lub banki danych chroniące je i przechowujące przez kolejne lata), o ile dane te nie zostały objęte szczególną ochroną lub ich ujawnienie nie jest sprzeczne z obowiązującym prawem.

Oryginalność i plagiat

Autorzy mogą przysyłać tylko własne, całkowicie oryginalne teksty, zaopatrzone w przypisy informujące o odwołaniu do innych prac lub tekstów naukowych i w bibliografię. Wszelkie formy plagiatu będą uznawane za nieetyczne i nieakceptowalne.

Mnożenie, dublowanie, skracanie lub jednoczesne składanie tych samych tekstów

Materiały zawierające te same badania lub ich jednakowo opracowane wynik nie powinny być publikowane w więcej aniżeli jednym czasopiśmie. Autorzy nie powinni przesyłać materiałów, opublikowanych już wcześniej w innym czasopiśmie. Dostarczanie tych samych tekstów do więcej niż jednego czasopisma naukowego traktowane jest jako nieetyczne i nieakceptowalne.

Autorstwo nadesłanych tekstów

Tylko osoby spełniające poniższe kryteria uznaje się za autorów tekstu. Autorzy biorą pełną odpowiedzialność za przekazane treści, propagowane w tekście idee, koncepcje, opisane wydarzenia, przytoczone dane i analizy, a także ich interpretacje. Autorzy zobowiązani są do przedstawienia ostatecznej wersji tekstu zgodnej z wytycznymi odnoszącymi się do publikacji naukowych w czasopiśmie. Wszystkie osoby, które w istotny sposób wniosły wkład w przygotowanie ostatecznej wersji tekstu (np. redaktorzy, korektorzy, graficy lub inne osoby, które nie mieszczą się w kategorii autorów, ale współpracowały przy powstaniu tekstu), powinny być wymienione pisemnie z imienia i nazwiska w części „Wsparcie”. Autor, z którym w kontakcie jest redakcja, zobowiązany jest do podania wszystkich współautorów z imienia i nazwiska, powiadomienia ich o planowanej publikacji oraz uzyskania od nich zgody i akceptacji dla ostatecznej wersji tekstu przesłanego redakcji czasopisma.

Tajemnica wydawnicza i konflikt interesów

Autorzy powinni poinformować redakcję o tym, że nie występuje konflikt interesów w związku z nadesłanym artykułem. Wszelkie potencjalne roszczenia, takie jak m.in. prawo do honorarium za tekst, roszczenia wynikające z: prawa do badań wynikających z zapisów konkursów na granty naukowe, udziału w programach badawczych, członkostwa, zatrudnienia lub konsultacji w gremiach naukowych i badawczych, praw własności intelektualnej, posiadanej licencji itp. będą przenoszone na autora tekstu, który ponosi za niego wyłączną odpowiedzialność. Autor ponosi odpowiedzialność także za ewentualne błędy lub brak właściwej informacji o prawach innych autorów do tekstu autor kontaktujący się z redakcją. Autor dołącza także informacje o źródłach finansowania badań z grantów (wraz z numerem grantu i pozostałymi ważnymi informacjami o nim) lub o innych formach wsparcia dla autora (lub autorów) tekstu.

Potwierdzenie źródeł

Autor powinien upewnić się, że przesłany przez niego tekst zawiera wszelkie właściwe wskazówki co do pochodzenia wykorzystanych w nim danych oraz cytowanych prac innych autorów, które w istotny sposób odnoszą się do prezentowanego tematu. Informacje uzyskane prywatnie (np. rozmowy, korespondencja lub opinie osób trzecich) muszą również zostać uwiarygodnione i opisane w przypisach oraz bibliografii, najlepiej wraz z załączoną pisemną zgodą na ich wykorzystanie w publikacji. Autorzy nie powinni wykorzystywać informacji uzyskanych z poufnych źródeł, takich jak akta sądowe lub wnioski o granty, o ile nie uzyskali uprzednio pisemnej zgody ich właścicieli lub pracowników odpowiedzialnych za ich obsługę.

Ryzyka oraz prawa ludzi i zwierząt

Jeśli badania wymagały użycia zwierząt lub obejmowały badania z udziałem ludzi, autor musi załączyć do przesłanego tekstu informacje o wszystkich procedurach oraz działaniach, a także ich zgodności z przepisami prawa. Ponadto musi załączyć wszelkie informacje o procedurach, regulaminach oraz opiniach odpowiednich gremiów decyzyjnych, które były wykorzystane w czasie prowadzenia badań, wspierały badacza lub sprawowały kontrolę nad przebiegiem realizowanych przez niego etapów eksperymentu lub badania. Tekst musi zawierać załącznik będący oświadczeniem autora o rezultatach prowadzonych badań. Autor musi również załączyć oświadczenie informujące o udziale ludzi w prowadzonych badaniach oraz zasadach ich udziału. Badania naukowe nie mogą łamać żadnych praw przynależnym ludziom i zwierzętom.

Proces recenzowania

Autorzy są zobowiązani do udziału w pracach redakcji oraz do odpowiedzi na recenzje, do pełnej współpracy z redaktorem przygotowującym tekst do publikacji w czasopiśmie. Autorzy winni niezwłocznie dostarczyć redaktorom wszelkich informacji o nieopracowanych danych będących podstawą ich badań, złożenia stosownych wyjaśnień lub dowodów swoich etycznych działań naukowych, pozwoleń oraz oświadczeń uprawniających do wykorzystania badań lub publikacji osób trzecich. W przypadku pierwszej decyzji o konieczności wprowadzenia poprawek wskazanych przez recenzenta, autorzy powinni odnieść się do otrzymanych uwag, sprawdzając lub uzupełniając tekst według wskazań redakcji.

Podstawowe błędy w publikowanych pracach

W wypadku odkrycia przez autora istotnych błędów lub pomyłek w artykule już po jego publikacji, zobowiązany jest on do natychmiastowego poinformowania redakcji o tym fakcie. Winien on również współpracować z redakcją w celu poprawienia błędu zarówno w formie erraty do wydanego numeru, jak i innych sposobów skorygowania zawartej w tekście nieścisłości. Jeśli redakcja dowie się o błędzie zawartym w publikacji czasopisma od osób trzecich, zobowiąże autora do jego niezwłocznej naprawy lub korekty oraz oświadczenia o popełnionym błędzie. Ponadto autor jest zobowiązany do natychmiastowego i niezwłocznego naprawienia szkody wynikającej z zawarcia błędu w przygotowanym przez niego tekście. Musi on również potwierdzić i dostarczyć dowody, że redakcja przygotowała artykuł do publikacji poprawnie i zgodnie z zasadami etyki i rzetelności pracy. Informacje o właściwym przygotowaniu tekstu są umieszczone pod adresem: https://www.elsevier.com/about/company-information /politics/article-withdraw

 
Autorzy otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma z wydrukowanym artykułem, nie otrzymują natomiast honorariów autorskich. Redakcja Colloquium wymaga od autora (autorów) złożenia oświadczenia, że artykuł jest dziełem oryginalnym, nie został w przeszłości nigdzie opublikowany i w żaden sposób nie stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw autorskich oraz oświadczenia, że zapoznał się z zasadami Etyki Publikacyjnej. Oświadczenia dostępne są na stronie internetowej czasopisma.
 
Artykuł w formie elektronicznej należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Natomiast dwa wydrukowane egzemplarze wraz z oświadczeniami na adres: Redakcja Colloquium WNHiS AMW, ul. J. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia.