collo banner

A+ A A-

Wskazówki dla autorów

1. Artykuły należy dostarczać w wersjach elektronicznej w formacie edytora Word (.doc Office 2007) oraz papierowej (dwa egzemplarze). Powinny mieć parzystą liczbę stron i nie przekraczać objętości jednego arkusza autorskiego. Wszystkie artykuły są recenzowane (peer-review).
 
Przebieg procedury recenzowania:
 
Procedura recenzowania artykułów w „Colloquium” WNHiS AMW jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
- weryfikacją artykułów kierowanych do „Colloquium” WNHiS AMW zajmują się członkowie Rady Redakcyjnej Colloquium WNHiS AMW oraz redaktorzy tematyczni i statystyczny, którzy dokonują wstępnej oceny prac;
- artykuł może być odrzucony, gdy np. nie spełnia podstawowych wymogów językowych czy tematycznych;
- wstępnie zaaprobowany artykuł jest wysyłany do dwóch recenzentów zewnętrznych, którymi są zwykle naukowcy zajmujący się tą samą lub bardzo pokrewną tematyką;
- recenzentem może być osoba mająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w danej dziedzinie i reputację rzetelnego recenzenta;
- recenzent artykułu ocenia aktualność tematu, prezentowane wyniki i metody, terminologię, jakość zawartych informacji, materiał ilustrujący, wybór i analizę wykorzystanej literatury, przewidywane zainteresowanie oraz określa, w jakiej formie praca nadaje się do druku;
- Rada Redakcyjna na podstawie ocen podejmuje decyzję o odrzuceniu publikacji, przyjęciu jej do druku lub odesłaniu jej do autora w celu naniesienia poprawek; w tym ostatnim przypadku, razem z publikacją odsyła się autorowi teksty recenzji – po usunięciu z nich informacji o tożsamości recenzentów;
- autor po otrzymaniu recenzji z uwagami krytycznymi ma obowiązek się do nich ustosunkować i nanieść w tekście publikacji odpowiednie zmiany;
- poprawiony tekst publikacji wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów autor ponownie wysyła do redakcji, po czym Rada Redakcyjna podejmuje ostateczną decyzję o odrzuceniu bądź przyjęciu publikacji do druku;
- w przypadku, gdy recenzenci przedstawią sprzeczne opinie lub gdy zachodzi uzasadniona obawa co do ich rzetelności, Rada Redakcyjna może powołać kolejnego recenzenta;
- opinie wszystkich recenzentów są należycie respektowane;
- recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia;
- raz w roku podawana jest lista recenzentów;
- recenzja jest nieodpłatna.
 
2. Format artykułu:
• B5 (szer. 182 mm, wys. 257 mm)
• marginesy 25 mm
• pojedynczy odstęp między wierszami
• czcionka Times New Roman, wys. 12 p.
 
3. Układ artykułu:
• imię i nazwisko
• afiliacja
• adres e-mail
• tytuł i streszczenie w języku polskim
• słowa kluczowe w języku polskim
• wstęp
• część zasadnicza opisująca metodykę badań i uzyskane wyniki
• wnioski (lub podsumowanie)
• bibliografia
• tytuł i streszczenie w języku angielskim
• słowa kluczowe w języku angielskim
 
4. Rysunki:
• ponumerowane, ich szerokość nie może przekraczać 13 cm
• podpisy pod rysunkami czcionką 10 p.
 
5. Tabele:
• ponumerowane, ich szerokość nie może przekraczać 13 cm
• tytuły nad tabelami czcionką 10 p.
• tekst w tabelach 10 p.
 
6. Przypisy:
• na dole stron, każdy przypis od akapitu (wielkość akapitu jak w tekście), czcionka wys. 10 p., stosujemy wyłącznie łacińskie skróty (np. ibidem, idem,
op. cit., passim) zapisane wg poniższych kryteriów:
1. Autor (inicjał imienia, nazwisko), Tytuł, wydawca, miejsce i rok wydania, strona (s. 10).
(zapis dla monografii)
2. Autor (inicjał imienia, nazwisko), Tytuł, [w:] Tytuł, (red.) (inicjał imienia, nazwisko), wydawca, miejsce i rok wydania, strona (s. 5).
(zapis dla tekstu w książce pod redakcją)
3. Autor (inicjał imienia, nazwisko), Tytuł, „Tytuł Czasopisma”, rok, numer, strony (s. 24-27).
(zapis dla artykułu w czasopiśmie naukowym)
4. Autor (inicjał imienia, nazwisko), Tytuł, nazwa konferencji, wydawca, miejsce i rok, strony.
(zapis dla referatu konferencyjnego)
5. Autor (inicjał imienia, nazwisko), Tytuł, http://ievuk.weebly.com [dostęp: 12.02.2013].
(zapis dla artykułu umieszczonego na stronie internetowej)
 
7. Bibliografia:
• ujednolicona i uporządkowana alfabetycznie, zapisana wg poniższych kryteriów:
[1] Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł, wydawca, miejsce i rok wydania.
(zapis dla monografii)
[2] Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł, [w:] Tytuł, (red.) (inicjał imienia, nazwisko), wydawca, miejsce i rok wydania.
(zapis dla tekstu w książce pod redakcją)
[3] Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł, „Tytuł Czasopisma”, rok, numer, strony.
(zapis dla artykułu w czasopiśmie naukowym)
[4] Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł, nazwa konferencji, wydawca, miejsce i rok, strony.
(zapis dla referatu konferencyjnego)
[5] Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł, http://ievuk.weebly.com [dostęp: 12.02.2013].
(zapis dla artykułu umieszczonego na stronie internetowej)
 
Redakcja Colloquium wdrożyła procedurę zabezpieczającą przed zjawiskiem ghostwriting, które jest przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki naruszenia obowiązujących w nauce zasad etycznych będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych itp.). W przypadku artykułów pisanych we współautorstwie redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji o autorstwie koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu artykułu).
 
Redakcja przykłada szczególną wagę do konieczności stosowania standardów etycznego postępowania wszystkich stron biorących udział w procesie wydawniczym: autorów, redaktorów, recenzentów, wydawcy oraz środowiska skupionego wokół czasopisma. Standardy etyczne i przeciwdziałanie nadużyciom w praktyce wydawniczej, stosowane przez Redakcję „Colloquium”, są oparte na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacji (COPE), które są dostępne pod adresem:
 
Autorzy otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma z wydrukowanym artykułem, nie otrzymują natomiast honorariów autorskich. Redakcja Colloquium wymaga od autora (autorów) złożenia oświadczenia, że artykuł jest dziełem oryginalnym, nie został w przeszłości nigdzie opublikowany i w żaden sposób nie stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich.
 
Artykuł w formie elektronicznej należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Natomiast dwa wydrukowane egzemplarze do Redakcji na adres: Redakcja Colloquium WNHiS AMW, ul. J. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia.