collo banner

Wskazówki dla autorów

1. Artykuły należy dostarczać w wersjach elektronicznej w formacie edytora Word (.doc Office 2003) oraz papierowej (dwa egzemplarze). Powinny mieć parzystą liczbę stron i nie przekraczać objętości jednego arkusza autorskiego. Wszystkie artykuły są recenzowane.

Przebieg procedury recenzowania:
Procedura recenzowania artykułów w „Colloquium” WNHiS AMW jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (dokument Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011).
- weryfikacją artykułów kierowanych do „Colloquium” WNHiS AMW zajmują się członkowie Komitetu Redakcyjnego Colloquium WNHiS AMW (zwanego dalej Komitetem Redakcyjnym) oraz redaktorzy tematyczni i statystyczny, którzy dokonują wstępnej oceny prac, kwalifikują je do publikacji, a następnie na specjalnie zwoływanych posiedzeniach dokonują wyboru dwóch recenzentów zewnętrznych dla każdego artykułu;
- recenzentem może być osoba mająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w danej dziedzinie i reputację rzetelnego recenzenta;
- recenzent artykułu ocenia aktualność tematu, prezentowane wyniki i metody, terminologię, jakość zawartych informacji, materiał ilustrujący, wybór i analizę wykorzystanej literatury, przewidywane zainteresowanie oraz określa, w jakiej formie praca nadaje się do druku;
- jeżeli recenzent nie podejmuje się wykonania recenzji, Komitet Redakcyjny może wyznaczyć innego recenzenta;
- w przypadku odmowy wykonania recenzji przez trzech kolejnych recenzentów artykuł nie jest kwalifikowany do publikacji i zostaje zwrócony autorowi;
- opinie wszystkich recenzentów są należycie respektowane;
- jeżeli opinia o opracowaniu jest negatywna, wówczas Komitet Redakcyjny może:
* zrezygnować z opublikowania przesłanego artykułu i poinformować autora o tej decyzji,
* przekazać artykuł autorowi do poprawek, po wykonaniu których zostanie on ponownie przesłany do recenzenta,
* w przypadku negatywnej opinii jednego z recenzentów powołać trzeciego recenzenta, o czym musi powiadomić recenzenta negatywnie opiniującego,
* po otrzymaniu pozytywnej opinii trzeciego recenzenta skierować artykuł do opublikowania;
- recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia;
- recenzenci muszą podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów;
- recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją;
- autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji i otrzymuje ją do wglądu, następnie jest możliwa korespondencja z redakcją Colloquium dotycząca ewentualnych uwag;
- raz w roku podawana jest lista recenzentów;
- recenzja jest nieodpłatna.

2. Format artykułu:
• B5 (szer. 182 mm, wys. 257 mm)
• marginesy 25 mm
• pojedynczy odstęp między wierszami
• czcionka Times New Roman, wys. 12 p.

3. Układ artykułu:
• imię i nazwisko
• afiliacja
• tytuł i streszczenie w języku polskim
• słowa kluczowe w języku polskim
• wstęp
• część zasadnicza opisująca metodykę badań i uzyskane wyniki
• wnioski (lub podsumowanie)
• bibliografia
• tytuł i streszczenie w języku angielskim
• słowa kluczowe w języku angielskim

4. Rysunki:
• ponumerowane, ich szerokość nie może przekraczać 13 cm
• podpisy pod rysunkami czcionką 10 p.

5. Tabele:
• ponumerowane, ich szerokość nie może przekraczać 13 cm
• tytuły nad tabelami czcionką 10 p.
• tekst w tabelach 10 p.

6. Przypisy:
• na dole stron, każdy przypis od akapitu (wielkość akapitu jak w tekście), czcionka wys. 10 p., stosujemy wyłącznie polskie skróty (tamże, dz. cyt., j. w., tenże) zapisane wg poniższych kryteriów:
1. Autor (inicjał imienia, nazwisko), Tytuł, wydawca, miejsce i rok wydania, strona (s. 10).
(zapis dla monografii)
2. Autor (inicjał imienia, nazwisko), Tytuł, [w:], Tytuł, red. (inicjał imienia, nazwisko), wydawca, miejsce i rok wydania, strona (s. 5).
(zapis dla tekstu w książce pod redakcją)
3. Autor (inicjał imienia, nazwisko), Tytuł, „Tytuł Czasopisma”, rok, numer, strony (s. 24-27).
(zapis dla artykułu w czasopiśmie naukowym)
4. Autor (inicjał imienia, nazwisko), Tytuł, nazwa konferencji, wydawca, miejsce i rok, strony.
(zapis dla referatu konferencyjnego)
5. Autor (inicjał imienia, nazwisko), Tytuł, http://ievuk.weebly.com, (dostęp: 12.02.2013).
(zapis dla artykułu umieszczonego na stronie Internetowej)

7. Bibliografia:
• ujednolicona i uporządkowana alfabetycznie, zapisana wg poniższych kryteriów:
[1] Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł, wydawca, miejsce i rok wydania.
(zapis dla monografii)
[2] Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł, [w:], Tytuł, red. (inicjał imienia, nazwisko), wydawca, miejsce
i rok wydania.
(zapis dla tekstu w książce pod redakcją)
[3] Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł, „Tytuł Czasopisma”, rok, numer, strony.
(zapis dla artykułu w czasopiśmie naukowym)
[4] Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł, nazwa konferencji, wydawca, miejsce i rok, strony.
(zapis dla referatu konferencyjnego)
[5] Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł, http://ievuk.weebly.com, (dostęp: 12.02.2013).
(zapis dla artykułu umieszczonego na stronie Internetowej)

Autorzy otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma z wydrukowanym artykułem, nie otrzymują natomiast honorariów autorskich.
Redakcja Colloquium wymaga od autora (autorów) złożenia oświadczenia, że artykuł jest dziełem oryginalnym, nie został w przeszłości nigdzie opublikowany i w żaden sposób nie stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich.

Redakcja Colloquium wdrożyła procedurę zabezpieczającą przed zjawiskiem ghostwriting, które jest przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki naruszenia obowiązujących w nauce zasad etycznych będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych itp.).
W przypadku artykułów pisanych we współautorstwie redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji o autorstwie koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystania przy przygotowaniu artykułu).

Praca powinna być złożona w formie elektronicznej w formacie DOC, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz w dwóch wydrukowanych egzemplarzach do Redakcji pod następujący adres: Redakcja Colloquium WNHiS AMW, ul. J. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia.