Prawne podstawy ochrony informacji niejawnych w Polsce

Autor

  • Grzegorz Goryński

Słowa kluczowe:

prawo, tajemnica państwowa i służbowa, ochrona informacji niejawnych

Abstrakt

Ochrona lub zabezpieczenie informacji tajnych przed osobami nieupoważnionymi to jeden z istotnych elementów wpływających na bezpieczeństwo państwa. Niniejszy artykuł jest próbą całościowego ujęcia tego problemu i ukazuje funkcjonujące w Polsce regulacje prawne, które miały te działania zapewnić. Przytacza on także definicje oraz różne istotne zarządzenia wykonawcze. Autor analizę problemu zaczął od roku 1928, czyli od pierwszego dokumentu, ukazując także początki uregulowań na powyższy temat. Po drugiej wojnie światowej, w zmienionych realiach politycznych, Dekret o ochronie tajemnicy państwowej i służbowejz 1949 roku dokonał podziału informacji niejawnych, który to funkcjonował aż sześćdziesiąt dwa lata. W późniejszym okresie wprowadzano kolejne regulacje prawne (ustawy, zarządze-nia, instrukcje), które w opinii ich autorów miały usprawnić istniejący system ochrony tajemni-cy państwowej i służbowej. W efekcie doprowadziło to, bez faktycznej zresztą potrzeby, do wyjątkowo dużej liczby dokumentów opatrzonych najwyższymi klauzulami. Artykuł zamyka prezentacja obecnie istniejącego stanu prawnego, obowiązującego od 2011 roku.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-06

Numer

Dział

Artykuły