Stereotypy i uprzedzenia w środowisku wojskowo-cywilnym Marynarki Wojennej RP

Autor

  • Ewelina Białopiotrowicz-Buczko
  • Wiesław Baryła

Słowa kluczowe:

stereotypy, uprzedzenia, teoria tożsamości społecznej, dehumanizacja, integracja międzygrupowa

Abstrakt

Bazując na teorii tożsamości społecznej (TTS) Tajfela i Turnera, skonstruowano ba-danie własne, którego celem było sprawdzenie, czy pracownicy wojska i żołnierze zawodowi, pracujący i pełniący służbę w jednostkach Marynarki Wojennej RP, stereotypizują się i są do siebie uprzedzeni.Ponadto badano istniejące relacje pomiędzy tymi grupami i ich wpływ na życie zawodowe. W badaniu wzięło udział 200 osób. Wśród badanych znalazło się 96 żołnierzy zawo-dowych w służbie czynnej oraz 104 pracowników wojska, 76 kobiet i 124 mężczyzn. Do ba-dania został stworzony autorski kwestionariusz ankiety, którego pozycje dotyczyły emocji, cech i zachowań przypisywanych grupie własnej i przeciwnej; utożsamiania się z grupą wła-sną oraz postaw w stosunku do grupy własnej i obcej.Uzyskane wyniki pokazały, że stereotypy są obecne we wzajemnym postrzeganiu się grup żołnierzy zawodowych i pracowników wojska, jednak –co najważniejsze –uprze-dzenia nie występują w relacjach między nimi. Nie zaobserwowano wzajemnej dehumanizacji badanych grup. Co ciekawe, grupa żołnierzy zawodowych dehumanizuje sama siebie. Oby-dwie grupy przypisują sobie wzajemnie więcej pozytywnych niż negatywnych cech i emocji. Najbardziej istotny z praktycznego punku widzenia jest wynik, który wskazuje, że uczestnic-two w spotkaniach integracyjnych wpływa korzystnie na ocenianie innych w miejscu pracy, zarówno grupy własnej, jak i przeciwnej. Obserwuje się trwałe pozytywne skutki aktywności integracyjnych. Wszystkie wymienione wyniki zostały poddane dyskusji.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-06

Numer

Dział

Artykuły