Zagrożenia współczesnego Polaka – perspektywa socjopsychologiczna

Autor

  • Beata Laskowska

Słowa kluczowe:

zagrożenia, bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa

Abstrakt

Postęp cywilizacyjny niesie dla współczesnego Polaka zarówno ogromne korzyści, jak i realne zagrożenia. Różna jest świadomość i poziom wiedzy na temat tych niebezpie-czeństw, a poczucie zagrożenia niekoniecznie towarzyszy obiektywnie występującej sytuacji. Okoliczności stanowiące mniej lub bardziej realne dla współczesnego Polaka zagro-żenia można umownie sklasyfikować jako: zagrożenia ekologiczne, klimatyczne (w tym na-wiedzające nasz kraj powodzie i huragany o katastrofalnych skutkach, postępujące zanieczyszczenie środowiska naturalnego, brak nowych miejsc na składowanie odpadów i chowanie zmarłych); społeczne (w tymbezrobocie, zwłaszcza długotrwałe, ubożenie społe-czeństwa, a z drugiej strony uwypuklająca się polaryzacja statusów, postępująca laicyzacja społeczeństwa deklarującego się jako katolickie, co pociąga za sobą dewaluację wielu warto-ści, norm i ideałów, wreszcie dyskryminacja wszelkiej odmienności); cywilizacyjne, związane z rozwojem techniki (choroby, takie jak nowotwory czy alergie, informacje o zbrojeniach lub epidemiach w sąsiednich krajach, zwiększająca się liczba wypadów komunikacyjnych, przy-gotowania do budowy elektrowni jądrowej czy echa terroryzmu na świecie); indywidualne (określane mianem dewiacji).Założeniem przyświecającym autorce jest nie tyle próba skatalogowania zagrożeń, co określenie ich realnych i potencjalnych skutków, zarówno w wymiarze społecznym, jak i indywidualnym.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-06

Numer

Dział

Artykuły