OVERVIEW OF THE FOSTER CARE SYSTEM IN POLAND, AND THE PROCESS OF CARE LEAVERS’ GAINING INDEPENDENCE: POSSIBILITIES, LIMITATIONS, AND DIRECTIONS FOR FURTHER CHANGES

Autor

Słowa kluczowe:

piecza zastępcza, proces usamodzielnienia, instytucjonalne formy pieczy zastępczej, rodzinne formy pieczy zastępczej

Abstrakt

Przemiany społeczno-ustrojowe, które nastąpiły w Polsce po upadku systemu komunistycznego, zaowocowały intensywnym rozwojem organizacji pozarządowych, w tym świadczących usługi dla dzieci i rodzin. Polityka społeczna zaczęła być postrzegana jako narzędzie, które pozwala inwestować w przyszłość najmłodszych członków społeczeństwa (dzieci i młodzieży), a nie jako system usług opiekuńczych. Stąd celem niniejszego artykułu jest wskazanie zagrożeń i możliwości w zakresie funkcjonowania systemu pieczy zastępczej oraz procesu usamodzielniania się dorosłych wychowanków. Syntetyczny przegląd zmian formalnych, jakie zaszły w Polsce od 1982 roku w zakresie i formach funkcjonowania wymienionych instytucji, daje podstawę do wniosków dotyczących kluczowych problemów. Na tej podstawie wskazano na zagrożenia i możliwości współczesnego systemu pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu wychodzenia z opieki oraz określenia kierunków dalszych zmian tego systemu.

Opublikowane

2020-09-23

Numer

Dział

Artykuły