REPRESENTATION OF CARE LEAVING AND CARE LEAVERS IN MEDIA DISCOURSE. A POLISH STUDY

Autor

Słowa kluczowe:

trajektorie procesu usamodzielnienia, wychowankowie form opieki zastępczej w procesie usamodzielnienia, krytyczna analiza dyskursu, dyskurs medialny, reprezentacja semiotyczna

Abstrakt

Prezentowane analizy mają na celu opisanie społecznego dyskursu na temat procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej. Mają one charakter wstępny i są zorientowane na przygotowanie metodologicznego i teoretycznego projektu szerzej zakrojonego procesu badawczego poświęconego tejże tematyce. Przedstawiane analizy są osadzone w podejściu określonym mianem krytycznej analizy dyskursu (CDA). W rezultacie analiz dokonano identyfikacji głównych form językowych ekspresji, składających się na treść analizowanego dyskursu. W kontekście przeprowadzonych analiz dokonano także rekonstrukcji dyskursywnie wytwarzanego podmiotu procesu przejścia pomiędzy opieką zastępczą a życiem samodzielnym, wraz z przypisywanymi mu charakterystykami.

Opublikowane

2020-09-23

Numer

Dział

Artykuły