PHILOSOPHICAL ASPECTS OF DEVELOPING CHILDREN'S INQUISITIVENESS IN EARLY SCHOOL EDUCATION – INSPIRATION FOR DIALOGUE, ASKING QUESTIONS, AND CRITICAL THINKING

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/13coll2021

Słowa kluczowe:

dziecięce filozofowanie, edukacja wczesnoszkolna, dociekliwość, komunikacja, dialog, pytania, krytyczne myślenie

Abstrakt

Artykuł prezentuje problematykę związaną z kształceniem dziecięcej dociekliwości w kontekście filozoficznym. Jego istotę i cel stanowi podkreślenie ogromnego znaczenia filozofii jako nauki rozwijającej mądrość myślenia, samodzielne i krytyczne myślenie, ciekawość poznawczą, wprowadzającej do dialogu, dyskusji i wielokierunkowej komunikacji, otwierającej drogę do wielointeligentnego poznania świata przez jednostkę. Okres edukacji wczesnoszkolnej zaprezentowano jako otwarty proces nauczania – uczenia się, w którym nauczyciel tworzy sytuacje i okazje do stawiania zróżnicowanych i zmiennych pytań, rozumowania, logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, samodzielności odkrywczo-poszukującej, aktywnego działania. Uczeń nabywa różnorodnych umiejętności, zmienia swoją postawę pod wpływem doświadczenia, wykonuje zadania, wywodzi z nich refleksję, podsumowując krytycznie, co zaszło, wyciąga wnioski z analizy, wcielając w życie wyniki działań, zmieniając swoiste rozumienie świata i zachowań. Kluczowe są celowe i wnikliwe obserwacje oraz edukacyjne eksperymenty, akcentujące twórcze uczenie się, ćwiczenia, zadania, obrazy, wielostronną działalność oraz tworzenie trudnych pytań przez uczniów i poszukiwanie na nich odpowiedzi.

Opublikowane

2021-06-10

Numer

Dział

Artykuły