NADZÓR NAD STOSOWANIEM I OBROTEM ŚRODKAMI ODURZAJĄCYMI ORAZ SUBSTANCJAMI PSYCHOTROPOWYMI JAKO ELEMENT INSTYTUCJONALNEGO WYMIARU POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO W POLSCE

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/12coll2021

Słowa kluczowe:

polityka bezpieczeństwa chemicznego, bezpieczeństwo chemiczne, ochrona zdrowia, nadzór farmaceutyczny

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę nadzoru nad stosowaniem i obrotem środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi w kontekście kreowania i realizowania polityki bezpieczeństwa chemicznego w Polsce. Zasadniczym jego celem jest dokonanie oceny efektywności nadzoru farmaceutycznego w kontekście przyjętych w Polsce rozwiązań instytucjonalnych. Z ustaleń poczynionych przez autorów wynika, że istnieją znaczące luki w systemie nadzoru nad wykorzystywaniem środków odurzających i substancji psychotropowych stosowanych w medycynie weterynaryjnej. Prowadzi to do konkluzji o niezadowalającej efektywności nadzoru, co w ocenie autorów wynika z rozproszenia kompetencji przy jednoczesnym braku spoiwa w postaci systemowego podejścia do bezpieczeństwa chemicznego. Jako ważny kierunek działań naprawczych autorzy wskazują poprawę wzrostu poziomu świadomości prawnej i świadomości w zakresie bezpieczeństwa chemicznego u osób działających jako organy nadzoru i aparat pomocniczy tych organów. W połączeniu tych dwu elementów widzą szanse na doprowadzenie do opracowania wewnętrznego prawa właściwych inspekcji pozwalającego na zlikwidowanie obszarów pozbawionych nadzoru.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-10

Numer

Dział

Artykuły