Analiza zmian BMI i percepcji jakości życia i zdrowia u kobiet z nadwagą.

Badanie z zastosowaniem powtarzalnych pomiarów

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/30coll2021

Słowa kluczowe:

otyłość, jakość życia, WHOQOL-BREF, interdyscyplinarne interwencje w redukcji masy ciała, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

Abstrakt

Celem pracy jest analiza zmian wskaźnika masy ciała (BMI) i jakości życia w grupie otyłych kobiet Oddziału Leczenia Otyłości w okresie 3 miesięcy po udziale w wieloskładnikowym programie odchudzania.

W badaniu wzięło udział 120 otyłych kobiet, pacjentek Oddziału Leczenia Otyłości. Narzędziem badaw-czym wykorzystanym w badaniu była Skala jakości życia Światowej Organizacji Zdrowia – WHOQL-BREF. Pomiarów zmiennych dokonano 3 razy w ciągu 3 miesięcy.

Istotne różnice BMI dotyczą każdej pary porównań (p < 0,05). Zaobserwowano statystycznie istotną róż-nicę między ogólną jakością życia (WHOQOL-BREF) między I–III. Istotne różnice występują dla każdego punktu czasowego (p < 0,05). Stwierdzono statystycznie istotną różnicę między ogólną jakością zdrowia (WHOQOL BREF) między pomiarami I–III.

Wieloskładnikowe interwencje dla osób z nadwagą i otyłością pomagają wdrożyć obecnie zalecane zmiany stylu życia i zachowania, które wiążą się ze znacznym obniżeniem BMI i wzrostem jakości życia osób otyłych. Wyniki powyższych badań stanowią ważny wkład teoretyczny i praktyczny oraz mogą przyczynić się do zwiększenia skuteczności interwencji w leczeniu otyłości. Wnioski i praktyczne impli-kacje wynikające z przeprowadzonych badań mogą przyczynić się do rozwoju dyscyplin naukowych ta-kich jak psychologia rehabilitacji, pedagogika specjalna czy nauki o zdrowiu w powiązaniu z terapią i rehabilitacją pacjentów.

Opublikowane

2021-11-17

Numer

Dział

Artykuły