MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO JAKO NACZELNA NORMA ETYCZNA W ŚWIADOMOŚCI MATURZYSTÓW PUŁAWSKICH

Autor

Słowa kluczowe:

miłość bliźniego, postawy wobecnormy „miłuj bliźniego”, miłość bliźniego a pragmatyzm, miłość nieprzyjaciół, młodzież maturalna

Abstrakt

Moralność prospołeczna Polaków, w tym i katolików, kształtuje się w społeczeństwie polskim na zróżnicowanym poziomie. W niniejszym artykule przedstawiamy postawy młodych Polaków wobec zasady miłości bliźniego jako ważnej reguły moralnej w czterech aspektach: rozumienie miłości bliźniego, stosunek do przykazania „miłuj bliźniego jak siebie samego” oraz postawy wobec przykazania miłości nieprzyjaciół. Kwestie te zostaną omówione w świetle badań socjologicznych zrealizowanych w Puławach wśród maturzystów z liceów ogólnokształcących i z techników, w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i w pierwszych dwóch dziesięcioleciach XXI wieku (od 1994 r. do 2016 r.). Ankietę audytoryjną przeprowadzono w czterech tych samych szkołach ponadgimnazjalnych w Puławach i w tych samych klasach (w I Liceum Ogólnokształcącym im. księcia Adama Czartoryskiego, w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Christiana Piotra Aignera, w Technikum nr 1 i w Technikum nr 2). Do dalszych analiz statystyczno-korelacyjnych w 2016 roku włączono 286 ankiet, co stanowiło 83,6% założonej próby badawczej.

Pobrania

Opublikowane

2018-09-16

Numer

Dział

Artykuły