Podstawy konceptualizacji polityki bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym w Polsce

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/24coll2021

Słowa kluczowe:

substancje niebezpieczne, polityka bezpieczeństwa, zagrożenia bezpieczeństwa chemicznego, polityka bezpieczeństwa chemicznego

Abstrakt

Autorzy, w oparciu o krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu oraz inne źródła, analizują problematykę zagrożeń chemicznych. Na tej podstawie opracowują zasady polityki bezpieczeństwa chemicznego.
W pierwszej części na ogólnym tle pojmowania i rozumienia polityki ukazano istotę polityki bezpieczeństwa państwa oraz konieczność wyodrębniania jej specjalistycznego nurtu, czyli polityki bezpieczeństwa
chemicznego. W dalszej kolejności, po zdefiniowaniu istoty bezpieczeństwa chemicznego, scharakteryzowano zagrożenia dla tego wymiaru bezpieczeństwa, wraz z ich klasyfikacją. W końcowej części artykułu przedstawiono założenia polityki bezpieczeństwa chemicznego państwa, a w podsumowaniu wskazano kierunki działań naukowych i praktycznych na rzecz jej skutecznej realizacji.

Pobrania

Opublikowane

2021-09-10

Numer

Dział

Artykuły