LIBERAL AND REPUBLICAN PATTERN OF CIVIC PARTICIPATION

Autor

  • Janetta Charuta-Kojkoł Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Słowa kluczowe:

partycypacja obywatelska, wolność, równość, wspólnota, dobro wspólne, solidarność

Abstrakt

Liberalizm i republikanizm stanowią dwie główne, zarówno w sensie historycznym, jak i filozoficzno-społecznym, koncepcje partycypacji obywatelskiej. Pierwsza z nich jest kwestionowana ze względu na indywidualistyczny charakter obywatelstwa prowadzący do osłabienia idei i wartości wspólnotowych, odpowiedzialności za wspólnotę i motywację do angażowania się na rzecz dobra wspólnego oraz zaniku więzi społecznych. Korektę tej koncepcji stanowi republikański wzór partycypacji obywatelskiej kładący nacisk na wartości i znaczenie wspólnotowych form życia społecznego oraz edukację obywatelską. W artykule scharakteryzowano i porównano dwie koncepcje uczestnictwa obywatelskiego w życiu społeczno-politycznym, podkreślając różnice i uproszczenia występujące między poszczególnymi orientacjami zarówno w obrębie koncepcji republikańskich, jak i liberalnych. Interpretacji poddano główne idee, takie jak wolność, równość, wspólnota, dobro wspólne, solidarność.

Opublikowane

2016-03-07

Numer

Dział

Artykuły