СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВЕ. К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИИ

Autor

  • Svitlana Lizakowska Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Słowa kluczowe:

общество, ответственность, демократическое, государство, społeczeństwo, odpowiedzialność, państwo demokratyczne

Abstrakt

Мотивация и ее влияние на социальную ответственность в демократическом государстве зависит от системы индивидуальных ценностей, готовности человека к определенному способу действия, которые включают, во-первых, общую систему ценностей индивида и, во-вторых, систему социальных установок. Влияние мотивации на благотворительность имеет широкий характер — от религиозных убеждений, необходимости помощи, до возможности сэкономить на снижении налогов. Многие рациональные и экономические мотивы связаны с конкретной ситуацией и гарантируют, то, что человек сможет научиться соответствовать существующим условиям. Уровень духовной и нравственной культуры человека проявляется не только в понимании явления и сущности благотворительности, но и в структуре мотивов этой деятельности, выборе ее формы и инструментов в государстве.

Motywacja i jej wpływ na odpowiedzialność społeczną w państwie zależy od systemu wartości jednostki, jej gotowość do określonego sposobu działania, które obejmuje, po pierwsze, wspólny system wartości jednostki, a po drugie, system postaw społecznych. Zagadnienie wpływu motywacji na dobroczynności jest bardzo szerokie — od religijnych przekonań, potrzeby pomocy, do możliwości zaoszczędzenia na obniżeniu podatków. Wiele motywów o charakterze racjonalnym, ekonomicznym mają odniesienie do konkretnej sytuacji i zapewniają dopasowanie jednostki do warunków, które realnie istnieją. Poziom kultury duchowej i moralnej człowieka przejawia się nie tylko w zrozumieniu fenomenu i istoty dobroczynności, ale także w strukturze motywów tej działalności, wyboru jej formy i instrumentów.

Pobrania

Opublikowane

2017-03-10

Numer

Dział

Artykuły