PRZEDSTAWICIELE POKOLENIA Y: STUDENCI I NAUCZYCIELE AKADEMICCY WOBEC PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH W WIEKU 65 PLUS

Autor

  • Grażyna Bartkowiak Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
  • Agnieszka Krugiełka Politechnika Poznańska

Słowa kluczowe:

postawy, przedstawiciele pokolenia Y

Abstrakt

Prognozy wskazują, że w najbliższym okresie nastąpi istotne przesuniecie w proporcjach między liczbą osób w wieku sprzed nowych regulacji prawnych, uznanym za produkcyjny (do 60 lat dla kobiet i do 65 lat dla mężczyzn) i poprodukcyjny. Okres po 2020 roku będzie charakteryzował się gwałtownym starzeniem się ludności. Społeczeństwo, a więc ich decydenci, przedstawiciele pokolenia Y stają przed nowym wyzwaniem, uwzględniając wzrastającą proporcję osób dojrzałych w stosunku do osób młodych (do 35 roku życia) na rynku pracy, znaleźć odpowiedź na pytania: jak stworzyć warunki poczucia bezpieczeństwa socjalnego, możliwości samorealizacji i osiągania swoich celów zawodowych dojrzałych pracowników, jak „zdyskontować” potencjał i kapitał społeczny, który zgromadzili w trakcie swej pracy? Przedmiotem niniejszego opracowania są postawy przedstawicieli pokolenia Y wobec szczególnej grupy dojrzałych pracowników – pracowników wiedzy – nauczycieli akademickich. Opracowanie zmierza do uzyskania odpowiedzi na pytanie: jaki stosunek do nauczycieli akademickich 65 plus prezentują przedstawiciele poszczególnych grup środowisk uczących się: słuchaczy studiów podyplomowych, studentów uczelni publicznych i niepublicznych, polskich i zagranicznych, a także nauczycieli akademickich należących do pokolenia Y w stosunku do swoich starszych kolegów.

Kolejnym problemem badawczym była poznanie opinii młodszych i starszych (w wieku 65 plus) nauczycieli akademickim wobec czynników, które towarzyszą wysokiej jakości życia pracowników naukowo-dydaktycznych, w okresie późnej dorosłości. Aby uzyskać odpowiedź na tak sformułowane pytania prze prowadzono badania w grupie studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i nauczycieli akademickich liczącej łącznie 476 osób. Z grupy tej 378 reprezentowało studentów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród tej grupy tej 56 osób było słuchaczami studiów podyplomowych w uczelni publicznej, 74 studentami uczelni publicznych,103 studentami uczelni niepublicznej 111 studentami zagranicznymi uczelni niepublicznej a 34 – pracownikami naukowo dydaktycznymi uczelni niepublicznych. W grupie osób badanych było także 38 nauczycieli akademickich po 65 roku życia. Do badania wykorzystano trzy diagnostyczne pytania specjalnie opracowanego (o rzetelności obliczonej współczynnikiem alfa Cronbacha powyżej 0,76) Kwestionariusza Postaw Wobec Nauczycieli Akademickich w Wieku 65 plus. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że postawy większości osób badanych wobec nauczycieli naukowo-dydaktycznych 65 plus nie są obarczone negatywnymi stereotypami, a wiek osób dojrzałych nie jest kryterium obniżającym ocenę ich profesjonalizmu. Jednocześnie stwierdzono, że dojrzali nauczyciele akademiccy w większym stopniu niż ich młodsi koledzy dostrzegają negatywne znaczenie wieku 65 plus, w pracy naukowo-dydaktycznej.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-07

Numer

Dział

Artykuły