Jakościowe modele bezpieczeństwa w kategoriach rozmytych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/15coll2023

Słowa kluczowe:

obrona, modele rozmyte, ryzyko, bezpieczeństwo, zagrożenia

Abstrakt

Powszechność i niezwykła złożoność pojęcia bezpieczeństwa generuje ogromne problemy przy próbach zbudowania jego jednolitej definicji, spełniającej kryteria formalne i merytoryczne. Równie duże problemy implikuje bardzo skomplikowana typologia bezpieczeństwa, klasyfikowana na wiele sposobów według różnych kryteriów taksonomicznych. W artykule przedstawiono zasady i sposób wykorzystania teorii zbiorów rozmytych A. L. Zadeha do jakościowej analizy bezpieczeństwa podmiotu posiadającego okre- ślone zdolności obronne. Analityczna egzemplifikacja bezpieczeństwa podmiotu została przeprowa- dzona w oparciu o modelowanie rozmyte z wykorzystaniem narzędziowych sterowników E. H. Mamdaniego. W tym celu bezpieczeństwo zostało zdefiniowane jako funkcja logiczna trzech zmiennych: zagrożeń, ryzyka i potencjału obronnego podmiotu. Efektem działania modelu jest rozmyta wartość bez- pieczeństwa określona za pomocą zmiennych lingwistycznych.

Opublikowane

2023-09-07

Numer

Dział

Artykuły