OSOBOWOŚCIOWE KORELATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH NIELETNICH PRZEBYWAJĄCYCH W MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKACH WYCHOWAWCZYCH

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/18coll2023

Słowa kluczowe:

lęk, samoocena, poczucie kontroli, kompetencje społeczne, resocjalizacja nieletnich

Abstrakt

Celem zaprezentowanych w artykule badań było ustalenie osobowościowych korelatów posiadanych przez wychowanków MOW kompetencji społecznych. W związku z tym do pomiaru zmiennych zastosowano następujące wystandaryzowane narzędzia – Skalę samooceny SES, Skalę jawnego niepokoju SJN, kwestionariusz do określenia poczucia umiejscowienia kontroli KBPK oraz Kwestionariusz umiejętności społecznych ART. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego w 2019 roku na grupie 530 wychowanków z 12 losowo wybranych młodzieżowych ośrodków wychowawczych w kraju. Prezentowane w artykule rezultaty stanowią część większego projektu badawczego poświęconego psy- chospołecznym uwarunkowaniom rozwoju kompetencji społecznych w procesie resocjalizacji nieletnich. Uzyskane wyniki wskazują, że badanych wychowanków charakteryzuje wysokie natężenie leku, niska samoocena oraz zewnętrzne poczucie umiejscowienia kontroli. Ustalono, że poziom rozwoju kompetencji społecznych koreluje jedynie z poczuciem umiejscowienia kontroli, natomiast nie zachodzą istotne statystycznie związki z natężeniem odczuwanego lęku oraz poziomem samooceny.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-07

Numer

Dział

Artykuły