KONCEPCJA BUDOWY POTENCJAŁU SIŁ ZBROJNYCH PAŃSTWA ŚREDNIEJ WIELKOŚCI

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/36coll2023

Słowa kluczowe:

siły zbrojne, bezpieczeństwo militarne państwa, zarządzanie strategiczne, model referencyjny, państwo średniej wielkości

Abstrakt

Opracowanie prezentuje metodykę postępowania w procesie budowy potencjału sił zbrojnych w państwie średniej wielkości, która jest rezultatem synergii dwóch dyscyplin naukowych: nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Integracja tych dwóch dyscyplin w badanym zakresie jest całkowicie naturalna, gdyż wiąże się z zagadnieniami dotyczącymi procesu podejmowania decyzji, uwzględniającymi zarówno sytuację w otoczeniu polityczno-militarnym oraz środowisku operacyjnym, jak i dostępność zasobów materiałowych, personalnych, informacyjnych i finansowych, kierując się kryterium kosztów, czasu i jakości. Prezentowane rozwiązanie ma charakter nowatorski, gdyż pokazuje, w jaki sposób można łączyć ze sobą metody, narzędzia oraz doświadczenia z dwóch wspomnianych dyscyplin naukowych w celu wskazania optymalnych i logicznych rozwiązań w budowie potencjału sił zbrojnych w państwie średniej wielkości.

Biogramy autorów

Andrzej Makowski - Akademia Marynarki Wojennej

Prof. dr hab. Andrzej Makowski (kmdr rez.)–pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, autor i współautor ponad dwustu publikacji oraz prac naukowo–badawczych i ekspertyz, w tym Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP (2017). Dyrektor Instytutu Dowódczo–Sztabowego (1996-2003) oraz Instytutu Nauk Społecznych (2005-2008) Akademii Marynarki Wojennej, oficer Marynarki Wojennej (1972-2003) pełniący stanowiska od dowódcy działu okrętowego do dowódcy okrętu w 13 dywizjonie Trałowców Bazowych w Helu. Wiceprzewodniczący Komisji Prawa Morskiego PAN o. Gdańsk, członek Komisji Prawnej IMO przy Polskim Rejestrze Statków w Gdańsku, Komisji Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym PCK, członek redakcji-Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej (UAM) oraz Kwartalnika „Przegląd Bezpieczeństwa Morskiego” (AMW).

Bohdan Pac - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

dr inż. Bohdan Pac (kmdr por. rez.). 

Pracownik naukowo – dydaktyczny Bałtyckiego Ośrodka Logistyki Stosowanej w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Absolwent Wydziału Mechaniczno – Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Centre d’Instruction Navale / GEM w Tulonie oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Były żołnierz zawodowy, legitymujący się
m. in. długoletnią służbą na jednostkach pływających Marynarki Wojennej RP. W latach 2002 – 2005 starszy oficer w Oddziale Transportu i Ruchu Wojsk w Joint Force Command Brunssum, uczestnik operacji ISAF w Afganistanie. W latach 2007 – 2010 starszy oficer w Zarządzie Planowania Operacyjnego P-3 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze szeroko rozumianej logistyki morskiej w wymiarze cywilnym i militarnym, eksploatacji systemów napędowych morskich jednostek pływających oraz ich zabezpieczenia logistycznego, organizacji i planowania transportu lotniczego. Autor publikacji normalizacyjnych dla Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w zakresie zabezpieczenia logistycznego oraz uzupełniania zapasów na morzu. Były wykładowca Akademii Marynarki Wojennej i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, współpracownik Sopockiej Szkoły Wyższej.

 

Autor około 70 artykułów, referatów i opracowań naukowych, autor i współautor monografii i współredaktor zeszytów naukowych.

Główne obszary zainteresowań i tematyka pozycji  z dorobku naukowego: 

  • Interoperacyjność logistyczna morskich terminali przeładunkowych;
  • Zintegrowane systemy zarządzania terminalem;
  • Ocena parametryczna konkurencyjności portów morskich;
  • Modelowanie potencjału logistycznego wybranych elementów logistyki morskiej;
  • Zabezpieczenie logistyczne operacji militarnych prowadzonych na kierunku morsko - lądowym;
  • Wojna informacyjna i wojskowe operacje informacyjne;
  • Zarządzanie strategiczne.

 

Bibliografia

Balcerowicz, B. (1997). Obronność państwa średniego. Bellona. Barletta, W. (2019). Strategic Management of Research Organisations. CRC Press. Taylor &

Francis Group. Bendkowski, J., Radziejowska, G. (2011). Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Politechnika Śląska.

Berliński, L., Penc-Pietrzak, I. (2004). Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa. Konstrukcja i Technologia. Difin. Bozarth, C., Handfield, R. (2007). Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Helion. Daniluk, P. (2015). Bezpieczeństwo i zarządzanie. Analiza strategiczna. Difin.

EDA. (2006). An initial long-term vision for European defense capability and capacity needs.

Gierszewska, G., Romanowska, M. (2014). Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie. PWE. Jomini, A. H. (2022). Zarys sztuki wojennej, polskie wydawanie. Bellona.

Kasprzak, T. (red). (2005). Modele referencyjne w zarządzaniu procesami. Difin.

Kolman, R. (2013). Różne odmiany jakości, i ich praktyczne wykorzystanie. PLACET.

Kubiak, K., Przybyło, Ł. (red). (2022). Państwo średniej wielkości – Polska. Studia i szkice. TETRAGON.

Makowski, A. (2000). Siły morskie współczesnego państwa. Impuls Plus Consulting. MON. (2011). Strategiczny Przegląd Obronny. Profesjonalne Siły Zbrojne RP w nowoczesnym państwie – raport. Mossor, S. (1938). Sztuka wojenna w warunkach nowoczesnej wojny. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy.

NATO. (2010a). Allied Administrative Publication, Glossary of abbreviations used in NATO Documents and Publications. AAP 15. NATO (2010b). Defense Planning Capability Survey 2010. AC/281-N(2010)0014-FINAL

(EWG(R)).

NATO. (2010c). EU capability codes. Supplement 2. AC/281-N(2010)0014 EWG (R). NATO. (2010d). NATO capability codes and statements. Supplement 1. AC/281-N(2010)0014 EWG (R).

NATO. (2011). BI-SC Agreed capability codes and capability statements.

NATO. (2013). Allied Joint Movement & Transportation Doctrine. AJP 4.4. NATO. (2018). Allied Joint Doctrine for Logistics. AJP 4.

NATO. (2019). Allied Joint Doctrine for the Planning of Operations. AJP 5.

Pac, B. (2021). Inżynieria zarządzania programami modernizacyjnymi w siłach morskich. Wybrane problemy. CeDeWu.

Pearce II, J. A., Robinson, R.B. (1991). Strategic Management. Formulation, Implementation and Control. Irwin, Homewood.

Plebaniak, P. (red). (2021). Traktat sztuka wojny. Wizje mistrzów wojowania Wschodu i Zachodu. PTG.

Porten, R., Cuda, D., Yengling, A., Fletcher, C., Drake, D. (2003). Exploring a New Defense Resource Management System. Institute for Defense Analysis.

RAND Corporation. (2005). How Much is Enough ? Shaping the Defense Program 1961–1969.

Sikorski, W. (1934). Przyszła wojna. Władysław Sikorski.

Stabryła, A. (2000). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. PWN.

Stabryła, A. (2006). Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. PWN. Stankiewicz, W. (1991). Materiały z konferencji naukowej „Gospodarka obronna państwa”. AON.

Starzyńska, B., Hamrol, A., Grabowska, M. (2010). Poradnik menadżera jakości. Kompendium wiedzy o narzędziach jakości. Politechnika Poznańska.

Szpyra, R. (2012). Bezpieczeństwo militarne państwa. AON.

Tillman, M., Golwitzer, A., Parlier, G., Hinkle, W.P., Fletcher, C. (2010). Defense Resources

Management Studies: Introduction to Capability and Acquisition Planning Process. Institute for Defense Analysis.

Vance Gordon, C., Hinkle, W.P. (2011). Best Practices in Defense Resource Management. Institute for Defense Analysis.

Zanoni, A. (2021). Strategic Analysis. Process and Tools. Routledge.

Pobrania

Opublikowane

2023-01-15

Numer

Dział

Artykuły