GOTOWOŚĆ STUDENTÓW CYWILNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI DO POWROTU DO NAUKI STACJONARNEJ PO PANDEMII COVID-19 – KOMUNIKAT Z BADAŃ

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/39coll2023

Słowa kluczowe:

pandemia, COVID-19, nauka zdalna, studenci, gotowość

Abstrakt

Na początku roku akademickiego 2022/2023, kiedy raczej było wiadomo, że nie wrócimy do nauczania zdalnego w pełni, w kuluarach rozmów akademickich pojawiły się sprzeczne komunikaty studentów odnośnie do tego, czy chcą oni wrócić do nauki stacjonarnej. Jedni wyrażali taką chęć, inni z kolei składali prośby o przywrócenie zajęć online. W celu wyjaśnienia sprzeczności i ustalenia realnej gotowości studentów do powrotu do nauki stacjonarnej oraz powodów, dla których chcą lub nie chcą wrócić na uczelnie, na przełomie 2022/2023 roku (od listopada do stycznia), przy pomocy autorskiego kwestionariusza poprzedzonego badaniem pilotażowym, przebadano 206 studentów cywilnych Akademii Marynarki Wojennej.

Bibliografia

Baron-Polańczyk, E., Warzocha, T. (2022). Edukacja zdalna organizacyjny kontekst kształcenia w pandemii. W: E. Perzycka, E. Baron-Polańczyk, M. Gliniecka, W. Lib, (red.), Dzienniki z pandemii. Autorefleksje nauczycieli akademickich i studentów w kontekście edukacji zdalnej w Polsce (s. 28–35). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/8480

Brzezińska, R., Czerwonka, D. (2022). Diagnoza sytuacji edukacyjnej i osobistej po okresie na- uki zdalnej w czasie pandemii COVID-19. Społeczeństwo, Edukacja, Język, 15, 209–228. https://doi.org/10.19251/sej/2022.15(13)

Buczko, E. (2023). Psychospołeczne uwarunkowania studentów cywilnych Akademii Marynarki Wojennej powracających do nauki stacjonarnej po pandemii COVID-19 – komunikat z badań. Alcumena Pismo Interdyscyplinarne, 3(15), 113–139. http://doi.org/10.34813/psc.3.2023.7

Chodkowska, M., Kazanowski, Z., Parchomiuk, M., Szabała, B., Chodkowski, Z. (2021). Konsekwencje edukacji zdalnej w ocenie studentów kierunków społecznych i humanis tycznych. Raport z badań. Uniwersytet Rzeszowski. https://phavi.umcs.pl/at/at- tachments/2021/1221/073929-raport-2-studenci-21.pdf

Długosz, P. (2020b). Raport z II etapu badań studentów UP. Opinia na temat zdalnego naucza- nia i samopoczucia psychicznego. Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. https://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/7488

Długosz, P. (2021). Trauma pandemii COVID-19 – w polskim społeczeństwie. Wydawnictwo CeDeWu.

Ghazawy, E. R., Ewis, A.A., Mahfouz, E. M., Khalil, D.M., Arafa, A., Mohammed, Z., Mohammed, E. F., Hassan, E. E, Abdel Hamid, S., Ewis, S.A, Mohammed, A. E. S (2021). Psychological impacts of COVID-19 pandemic on the university students in Egypt. Health Promotion International, 36, 116–1125. https://doi.org/10.1093/heapro/daaa147

Gloster AT, Lamnisos D, Lubenko J, Presti G, Squatrito V, Constantinou M, et al. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on mental health: An international study. PLoS ONE, 15(12), e0244809. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0244809

Hilll, N. (2010). Prawa sukcesu. Tom I i II. Wydawnictwo Złote Myśli;

Iwańska, M. (2020). Wyzwania edukacyjne podczas pandemii w opinii studentów pracy socjalnej. W: N.G. Pikuła, K. Jagielska, J.M. Łukasik (red.), Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19 (s. 135–150). Wydawnictwo Scriptum.

Kubiak, M. (2000). Wirtualna edukacja. Szkoła, Internet, Intranet. MIKOM.

Morbitzer, J. (2020). Edukacja w epoce współczesnych kryzysów. Studia Edukacyjne, 56, 7–26. https://cse.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/56.pdf

Paszyn, M. (2022). Między światami, czyli opowieści pandemiczne. W: E. Perzycka, E. Baron-Polańczyk, M. Gliniecka, W. Lib (red.), Dzienniki z pandemii. Autorefleksje nauczycieli akademickich i studentów w kontekście edukacji zdalnej w Polsce (266–277). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/1221/073929-ra- port-2-studenci-21.pdf

Perzycka, E. Marek, L. (2022). Społeczny kontekst edukacji akademickiej w czasie pandemii COVID-19. W: E. Perzycka, E. Baron-Polańczyk, M. Gliniecka, W. Lib (red.), Dzienniki z pandemii. Autorefleksje nauczycieli akademickich i studentów w kontekście edukacji zdalnej w Polsce (19–27). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/1221/073929-raport-2-studenci-21.pdf

Picciano, A.G. (2017). Theories and frameworks for online education: Seeking an integrated model. Online Learning, 21(3), 166–190. https://doi.org/10.24059/olj.v21i3.1225

Wagner, J. (2011). Kształcenie na odległość wspomagane komputerowo jako element procesu edukacji pedagogów. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Walter, N., Pyżalski, J. (2021). Edukacja zdalna w czasie pandemii COVID-19 w Polsce – mapa głównych szans i zagrożeń. Przegląd i omówienie wyników najważniejszych badań związanych z kryzysową edukacją zdalną w Polsce. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Operon. 1–37.

Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C.S., Ho, R.C. (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5), 1729. https://doi:10.3390/ijerph17051729

Winiarczyk, A., Warzocha, T. (2021). Edukacja zdalna w czasach pandemii COVID-19. Forum Oświatowe, 33(1), 61–76. https://doi.org/10.34862/fo.2021.1.4

Wojciszke, B. (2021) Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wronowska, G. (2021). Wpływ pandemii na sytuację studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wybrane zagadnienia. Horyzonty Polityki, 2(40), 11–28. https://doi.org/10.35765/hp.2090

Pobrania

Opublikowane

2024-01-15

Numer

Dział

Artykuły