Węzłowe problemy bezpieczeństwa narodowego Polski dwóch dekad XXI wieku

Autor

  • Lech Wyszczelski

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, strategia, wojna, terroryzm, geopolityka, siły zbrojne, tarcza antyrakietowa

Abstrakt

Nowa wizja bezpieczeństwa narodowego Polski pojawiła się po transformacji ustro-jowej w Polsce w 1989 r., likwidacji Układu Warszawskiego i dążności państwa do połączenia się z zachodnim systemem politycznym i bezpieczeństwa. Po wstąpieniu do NATO (1999 r.) o przyjęciu do Unii Europejskiej (2004 r.) nastąpiła pełna integracja ze strukturami tych insty-tucji. Stawiało to nowe wyzwania przez określenie najważniejszych priorytetów w jej bezpie-czeństwie narodowym. Nowa jakość w obszarze bezpieczeństwa globalnego i narodowego nastąpiła 11 września 2001 r., od kiedy to zagrożone zostało bezpośrednio bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. Pod wpływem tego państwa zmienione zostały założenia strategii bezpie-czeństwa globalnego, a w ślad za nim i bezpieczeństwa narodowego wielu krajów, w tym i Polski. W niej znalazło się także zagrożenie międzynarodowym terroryzmem i deklaracja – także czynny udział – uczestniczenia w misjach jego zwalczania.Szczególnie ważnym narzędziem realizacji strategii bezpieczeństwa narodowego, obok gwarancji międzynarodowych i blokowych i właściwie prowadzonej polityki zagranicznej, jest posiadanie odpowiedniego narodowego potencjału militarnego w tym odpowiednich do zagrożeń sił zbrojnych. Kierownictwo polityczne i wojskowe Polski formalnie uznaje to zało-żenie – znalazło to wyraz w opracowanej „Wizji Sił Zbrojnych RP – 2030”.

Opublikowane

2020-02-06

Numer

Dział

Artykuły