collo banner

A+ A A-

Wskazówki dla autorów

1. Artykuły należy dostarczać w wersji elektronicznej w formacie edytora Word. Nie powinny przekraczać objętości jednego arkusza autorskiego (40 000 znaków). Do artykułu należy dołączyć krótkie streszczenie w j. polskim i angielskim (do 1000 znaków), zwięźle i precyzyjnie opisujące jego treść. Wszystkie artykuły są recenzowane anonimowo "double-blind review process" (podwójna ślepa recenzja). Czas trwania procedury publikacyjnej wynosi od 6 do 8 miesięcy. 

Przebieg procedury recenzowania:

Procedura recenzowania artykułów w „Colloquium” WNHiS AMW jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

-      weryfikacją artykułów kierowanych do „Colloquium” zajmują się członkowie Rady Redakcyjnej Colloquium oraz redaktorzy tematyczni i statystyczny, którzy dokonują wstępnej oceny prac;

-      artykuł może być odrzucony, gdy np. nie spełnia podstawowych wymogów językowych czy tematycznych;

-      wstępnie zaaprobowany artykuł jest wysyłany do dwóch recenzentów, którymi są zwykle naukowcy zajmujący się tą samą lub pokrewną tematyką;

-      recenzentem może być osoba mająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w danej dziedzinie i reputację rzetelnego recenzenta. W uzasadnionych przypadkach recenzentem może być osoba ze stopniem naukowym doktora, specjalizująca się w problematyce, której poświęcony jest recenzowany artykuł;

-      recenzent artykułu ocenia aktualność tematu, prezentowane wyniki i metody, terminologię, jakość zawartych informacji, materiał ilustrujący, wybór i analizę wykorzystanej literatury, przewidywane zainteresowanie oraz określa, w jakiej formie praca nadaje się do druku;

-      Rada Redakcyjna na podstawie ocen podejmuje decyzję o odrzuceniu publikacji, przyjęciu jej do druku lub odesłaniu jej do autora w celu naniesienia poprawek;
w tym ostatnim przypadku, razem z publikacją odsyła się autorowi teksty recenzji – po usunięciu z nich informacji o tożsamości recenzentów;

-      autor po otrzymaniu recenzji z uwagami krytycznymi ma obowiązek się do nich ustosunkować i nanieść w tekście publikacji odpowiednie zmiany;

-      poprawiony tekst publikacji wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów autor ponownie wysyła do redakcji, po czym Rada Redakcyjna podejmuje ostateczną decyzję o odrzuceniu bądź przyjęciu publikacji do druku;

-      w przypadku, gdy recenzenci przedstawią sprzeczne opinie lub gdy zachodzi uzasadniona obawa co do ich rzetelności, Rada Redakcyjna może powołać kolejnego recenzenta;

-      opinie wszystkich recenzentów są należycie respektowane;

-      recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia;

-      raz w roku podawana jest lista recenzentów.

2. Format artykułu:

 • B5 (szer. 182 mm, wys. 257 mm)
 • marginesy 25 mm
 • pojedynczy odstęp między wierszami
 • czcionka Times New Roman, wys. 12 p.

3. Układ artykułu:

 • imię i nazwisko
 • afiliacja
 • adres e-mail
 • numer ORCID
 • tytuł i streszczenie w języku polskim
 • słowa kluczowe w języku polskim
 • wstęp
 • część zasadnicza opisująca metodykę badań i uzyskane wyniki
 • wnioski (lub podsumowanie)
 • bibliografia
 • tytuł i streszczenie w języku angielskim
 • słowa kluczowe w języku angielskim

4. Rysunki:

 • ponumerowane, ich szerokość nie może przekraczać 13 cm
 • podpisy pod rysunkami czcionką 10 p.

5. Tabele:

 • ponumerowane, ich szerokość nie może przekraczać 13 cm
 • tytuły nad tabelami czcionką 10 p.
 • tekst w tabelach 10 p.

6. Przypisy:

Styl formatowania APA:

• Odsyłacze do cytowanej pracy powinny znajdować się w tekście.
• W przypadku prac jednego autora: (Nowak, 2010), Nowak (2010) lub (Nowak, 2010, s. 10) i Nowak (2010, ss. 10–11).
• W przypadku prac dwóch autorów: (Nowak, Kowalski, 2005, ss. 5–6) lub Nowak, Kowalski (2005).
• Dla prac trzech lub więcej autorów: (Nowak i in., 1998) lub Nowak i in. (1998, ss. 5–6).
• Gdy powołujemy się na kilka prac, należy oddzielać je za pomocą średnika: (Nowak, 2010; Kowalski, 2012; Lewandowski i in., 1998).

7. Bibliografia:

• sporządzona w alfabecie łacińskim (w przypadku cytowania źródeł pisanych w innym alfabecie np. cyrylica, wymagana jest transliteracja). Ujednolicona
i uporządkowana alfabetycznie, zapisana wg poniższych kryteriów:

Książka:
• Nazwisko, X. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Książka napisana pod redakcją:
• Nazwisko, X. (red.). (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Rozdział w pracy zbiorowej:
• Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł książki (s. strona początku–strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Artykuł w czasopiśmie:
• Nazwisko, X. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, numer, strona początku–strona końca. DOI: xxxxxx.
Artykuł prasowy:
Nazwisko, X. (rok.miesiąc.dzień). Tytuł artykułu. Tytuł gazety, numer, strona początku–strona końca.
Źródło internetowe:
Nazwisko, X. (rok). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej.
Więcej informacji na temat stylu przypisów APA - Oficjalny serwis American Psychological Association.
 
 
OBOWIĄZKI AUTORÓW
Autorzy wszystkich tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma „Colloquium” zobowiązują się do:
1. Oświadczenia, że wszystkie zawarte w nadesłanych przez nich artykułach naukowych dane są oryginalne i prawdziwe;
2. Oświadczenia, że nadesłany tekst naukowy nie został skierowany do procesu recenzowania w innym czasopiśmie naukowym;
3. Współpracy z Redakcją czasopisma w procesie wymiany informacji dotyczących recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych;
4. Ujawnienia danych o miejscu wcześniejszego opublikowania tekstu naukowego, jeśli jest on w całości lub w części przedrukiem;
5. Ujawnienia źródeł finansowania badań naukowych, których wyniki są prezentowane w nadesłanych artykułach naukowych;
6. Ujawnienia pełnej listy autorów nadesłanych artykułów naukowych;
7. Uzyskania zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów artykułu naukowego (np. ilustracji, zdjęć);
8. Ujawnienia informacji o każdym potencjalnym konflikcie interesów, jaki może się pojawić w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych.
9. Wyrażenie przez Autora/Autorkę woli publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie „Colloquium” jest równoznaczne z oświadczeniem, o którym mowa w punktach 1 i 2.

Redakcja Colloquium wdrożyła procedurę zabezpieczającą przed zjawiskiem ghostwriting, które jest przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki naruszenia obowiązujących w nauce zasad etycznych będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych itp.). W przypadku artykułów pisanych we współautorstwie redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji o autorstwie koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu artykułu).

Redakcja przykłada szczególną wagę do konieczności stosowania standardów etycznego postępowania wszystkich stron biorących udział w procesie wydawniczym: autorów, redaktorów, recenzentów, wydawcy oraz środowiska skupionego wokół czasopisma. Standardy etyczne i przeciwdziałanie nadużyciom w praktyce wydawniczej, stosowane przez Redakcję „Colloquium”, są oparte na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacji (COPE), które są dostępne pod adresem:

http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf

 

Autorzy otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma z wydrukowanym artykułem, nie otrzymują natomiast honorariów autorskich. Redakcja Colloquium wymaga od autora (autorów) złożenia oświadczenia, że artykuł jest dziełem oryginalnym, nie został w przeszłości nigdzie opublikowany i w żaden sposób nie stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw autorskich oraz oświadczenia, że zapoznał się z zasadami Etyki Publikacyjnej. Oświadczenia dostępne są na stronie internetowej czasopisma.

Artykuł w formie elektronicznej należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Natomiast dwa wydrukowane egzemplarze wraz z oświadczeniami na adres: Redakcja Colloquium WNHiS AMW, ul. J. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia.