NARZĘDZIA PROCESU BOLOŃSKIEGO W OPINIACH STUDENTÓW POMORSKICH UCZELNI

Autor

  • Halina Nowakowska Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Iwona Pietkiewicz Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Słowa kluczowe:

pedagogika, proces boloński, reforma szkolnictwa wyższego, postulaty procesu bolońskiego

Abstrakt

Od ponad dziesięciu lat kierunek przemian w europejskim szkolnictwie wyższym wyznacza proces boloński. Głównym celem badania było poznanie opinii studentów dotyczących spełniania postanowień Deklaracji Bolońskiej. Do realizacji założonych celów badawczych wybrano technikę ankiety audytoryjnej.

Dzięki zastosowaniu prostego losowego doboru próby badawczej udało się uzyskać reprezentację studentów zróżnicowaną pod względem: uczelni (Akademia Marynarki Wojennej, Gdański Uniwersytet Medyczny), trybu studiów (stacjonarny, niestacjonarny), stopnia studiów (licencjackie, magisterskie), kierunku (pielęgniarstwo, położnictwo, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika). Łączna liczba respondentów to 598 osób. Uzyskany materiał badawczy stanowi źródło informacji służące ocenie gotowości i otwartości studentów na proponowane zmiany systemowe.

Spośród następujących narzędzi procesu bolońskiego: wieloetapowość studiów, punktacja ECTS, suplement do dyplomu, mobilność studentów oraz działalność komisji akredytacyjnych — pozytywne opinie najczęściej dotyczą mobilności studentów, działalności komisji akredytacyjnych oraz wieloetapowości studiów. Duża grupa badanej młodzieży deklaruje brak zdania, co budzi refleksję na temat niewiedzy o założeniach toczącej się reformy szkolnictwa wyższego.

Studenci AMW istotnie statystycznie częściej formułują opinie w zakresie takich szczegółowych zapatrywań, jak: studia wieloetapowe wydłużają kształcenie, są źródłem dodatkowych obowiązków (konieczność obrony pracy licencjackiej). Studenci GUMED pozytywnie oceniają punktację ECTS i suplement do dyplomu. Kobiety istotnie statystycznie częściej wyrażają przekonanie, iż wymiany studenckie realnie wpływają na poznawanie oraz zrozumienie innych kultur. Mężczyźni akcentują kwestię niejasnych kryteriów przyznawania punktów ECTS. Zebrany materiał badawczy poddano analizie przy użyciu pakietu statystycznego SPSS 20 i arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 2010, za istotnie statystycznie różnice we wszystkich przeprowadzonych testach uznano te, dla których p< 0,05.

Pobrania

Opublikowane

2016-03-07

Numer

Dział

Artykuły