Informacje dla Autorów

Zgłoszenie aby mogło być procedowane musi zawierać następujące cztery elementy:

1. Plik zawierający artykuł przygotowany według wymagań redakcji;

2. Plik zawierajacy artykuł ale pozbawiony informacji umożliwiających identyfikację autora (na potrzeby recenzji);

3. Oświadczenie Autora/Autorów;

4. Oświadczenie współautorstwa.

 

Wskazówki techniczne dla autorów:

• Materiały do druku należy przesyłać drogą elektroniczną w formacie doc, docx przez Public Knowledge Project Open Journal Systems lub – wyłącznie w wyjątkowych przypadkach – na adres: redakcja.colloquium@amw.gdynia.pl.

• Przy pracy nad ostateczną wersją tekstu prosimy o korzystanie ze wskazówek EASE (European Association of Science Editors) dla autorów i tłumaczy artykułów naukowych publikowanych w języku angielskim

• Artykuł powinien zawierać:
- informacje o autorze (dokładna afiliacja, ORCID, adres e-mail, telefon);
- tytuł w języku polskim;
- tytuł w języku angielskim;
- abstrakt w języku polskim;
- abstrakt w języku angielskim;
- słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim;
- treść właściwą (może być podzielona na podrozdziały - w części wstępnej powinny zostać zawarte informacje o źródłach i metodologii tekstu);
- bibliografię.

Autorzy, tj. wszystkie osoby, które wniosły istotny wkład w planowanie badania, gromadzenie danych lub interpretację wyników oraz napisały lub krytycznie zrewidowały manuskrypt i zatwierdziły jego ostateczną wersję oraz zgadzają się ponosić odpowiedzialność za wszystkie aspekty pracy. Każda osoba spełniająca pierwsze kryterium powinna mieć możliwość uczestniczenia w opracowaniu i zatwierdzeniu ostatecznej wersji (ICMJE 2015). Autorzy wymienieni jako pierwsi powinni być tymi, którzy zrobili najwięcej. Dane autorów muszą uwzględniać ich afiliację (w trakcie tworzenia artykułu), adres e-mailowy i telefoniczny. Rekomendujemy podanie numeru ORCID dla wszystkich autorów.

Tytuł powinien być jednoznaczny, zrozumiały dla specjalistów z innych dziedzin i odzwierciedlać treść artykułu. Powinien być konkretny, a nie ogólny lub niejasny (O'Connor 1991). W stosownych przypadkach w tytule należy wspomnieć o okresie i miejscu badania, międzynarodowej nazwie naukowej badanego organizmu lub projekcie eksperymentalnym (np. studium przypadku lub randomizowane badanie kontrolowane).

Streszczenie powinno krótko wyjaśniać, dlaczego autorzy podjęli zagadnienie/przeprowadzili badanie (TŁO), na jakie pytanie (pytania) chcieli odpowiedzieć (CELE), jak przeprowadzili badanie (METODY), co ustalono (WYNIKI: główne dane, relacje) oraz interpretacje i główne konsekwencje ustaleń (WNIOSKI). Abstrakt musi odzwierciedlać treść artykułu, ponieważ dla większości czytelników będzie on głównym źródłem informacji o badaniu. W abstrakcie należy użyć słów kluczowych, aby ułatwić wyszukiwanie artykułu online przez osoby, które mogą być zainteresowane wynikami (wiele baz danych zawiera tylko tytuły i abstrakty). W raporcie badawczym abstrakt powinien zawierać informacje, w tym rzeczywiste wyniki. (Jedynie w przeglądach i innych artykułach o szerokim zakresie abstrakt powinien mieć charakter orientacyjny, tj. wymieniać główne omawiane tematy, ale nie podawać wyników (CSE 2014). Nie należy odnosić się w abstrakcie do tabel lub rycin, ponieważ abstrakty są publikowane oddzielnie. Odniesienia do literatury również nie są dozwolone, chyba że są absolutnie konieczne (ale wtedy należy podać szczegółowe informacje w nawiasach: autor, tytuł, rok itp.) Wszystkie informacje podane w streszczeniu powinny pojawiać się również w głównej części artykułu.

Słowa kluczowe uwzględniają wszystkie istotne terminy naukowe dla podejmowanego zagadnienia. Słowa kluczowe powinny być konkretne. Autorzy powinni dodać bardziej ogólne terminy, jeśli badanie ma znaczenie interdyscyplinarne.

• Recenzja powinna zawierać:
- w tytule: imię i nazwisko autora recenzji, następnie skrót: (rec.), dwukropek, imię (imiona) i nazwisko autora publikacji, przecinek, tytuł publikacji, przecinek, nazwa wydawnictwa, przecinek, rok i miejsce wydania, przecinek, liczba całkowita stron publikacji;
- treść właściwą.

• Sprawozdań nie publikujemy.

• Tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu: czcionka TNR 12 pkt, odstęp 1,5 wiersza, wyjustowany.

• Artykuł nie powinien przekraczać 15 stron; artykuł recenzyjny 10 stron; omówienia, recenzje 5 stron.

• Artykuł musi zawierać podsumowanie, konkluzję, nie może kończyć się na etapie dyskusji.

• W artykułach nie należy stosować żadnego formatowania, ani wyróżnień graficznych.

• Do cytatów należy stosować tylko cudzysłów.

• Kursywą należy wyróżniać wyrażenia obcojęzyczne.

W czasopiśmie obowiązuje standard redagowania przypisów śródtekstowych APA Style.

 

Styl formatowania APA:

Cytowanie

  • Odsyłacze do cytowanej pracy powinny znajdować się w tekście.
  • W przypadku prac jednego autora: (Nowak, 2010), Nowak (2010) lub (Nowak, 2010, s. 10) i Nowak (2010, s. 10–11).
  • W przypadku prac dwóch autorów: (Nowak i Kowalski, 2005, s. 5–6) lub Nowak i Kowalski (2005).
  • Dla prac trzech lub więcej autorów: (Nowak i in., 1998) lub Nowak i in. (1998, s. 5–6).
  • Gdy powołujemy się na kilka prac, należy oddzielać je za pomocą średnika: (Nowak, 2010; Kowalski, 2012; Lewandowski i in., 1998).

 

Bibliografia

sporządzona w alfabecie łacińskim (w przypadku cytowania źródeł pisanych w innym alfabecie np. cyrylica, wymagana jest transliteracja). Ujednolicony i uporządkowany alfabetycznie, zapisany wg poniższych kryteriów:

Książka:
• Nazwisko, X. (rok). Tytuł książki. Wydawnictwo.

Książka napisana pod redakcją:
• Nazwisko, X. (red.). (rok). Tytuł książki. Wydawnictwo.

Rozdział w pracy zbiorowej:
• Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł książki (s. strona początku–strona końca). Wydawnictwo.

Artykuł w czasopiśmie:
• Nazwisko, X. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, numer, strona początku–strona końca. http://doi.org/xxxxxx.

Artykuł prasowy:
• Nazwisko, X. (rok.miesiąc.dzień). Tytuł artykułu. Tytuł gazety, numer, strona początku–strona końca.

Źródło internetowe:
• Nazwisko, X. (rok). Tytuł tekstu. http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

  • Nazwisko, X. (b.d.). Tytuł tekstu. Pobrane 24 marca 2022 z: http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Więcej informacji na temat stylu przypisów APA - Oficjalny serwis American Psychological Association.

 

Ogólny harmonogram publikowania artykułów w Colloquium:

1) 1-12 tygodni od wpłynięcia artykułu następuje przydzielenie recenzentów tematycznych przez redakcję (teksty przydzielane są redaktorom tematycznym podczas posiedzenia Rady Redakcji. Posiedzenia odbywają się w jednym z dni w miesiącach: styczniu, marcu, czerwcu, październiku).

2) 2-3 tygodnie czas na wpłynięcie wstępnych ocen formalnych.

3) Do 6 tygodni od przydzielenia recenzentów tematycznych zatwierdzenie recenzentów merytorycznych.

4) 2 miesiące czas na recenzję merytoryczną.

5) Do 6 miesięcy decyzja o publikacji artykułu podejmowana przez redakcję „Colloquium” po pozytywnych recenzjach merytorycznych, z uwzględnieniem terminu wpłynięcia artykułów.

6) Redakcja zastrzega sobie prawo odesłania artykułu autorom przed skierowaniem tekstu do recenzentów zewnętrznych z propozycją przeredagowania lub uzupełnienia materiału.

7) Ostatecznie redakcja ma prawo odmówić publikacji materiałów, ze względu na dbałość o jakość naukową pisma oraz brak związku z dyscyplinami przypisanymi czasopismu, nie podając przyczyn szczegółowych.