ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ГРАЖДАНСКОЙ ПАРТИЦИПАЦИИ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ (НА ПРИМЕРЕ ПОСТТОТАЛИТАРНЫХ ГОСУДАРСТВ)

Autor

  • Svitlana Soroka Czarnomorski Narodowy Uniwersytet im. Petra Mohyły
  • Svitlana Lizakowska Akademia Marynarki Wojennej w Gdynii

Słowa kluczowe:

общество, политические режимы, политическая культура, społeczeństwo, reżimy polityczne, kultura polityczna

Abstrakt

Политический режим в государстве зависит не только от соотношения политических сил в обществе, политических отношений, средств и методов реализации власти, отношений между государственной властью и обществом, но и в значительной степени от состояния политической культуры как общенационального лидера и правящей элиты, так и населения в целом. Сотрудничество граждан с властью в посттоталитарных государствах символизирует демократический характер страны. В посттоталитарных политических культурах понятие гражданства связано с чувством принадлежности и идентификации с государством. Характерный для общества тип политической культуры способствует утверждению определенного политического режима, поддерживает стабильное его функционирование. Режим, который противоречит устоявшимся нормам и ценностям политической культуры населения, не может эффективно функционировать и осуществлять политическую власть в данном обществе.

Reżim polityczny w państwie zależy nie tylko od układu sił politycznych w społeczeństwie, stosunków politycznych, środków i metod realizacji władzy, stosunków między państwem a społeczeństwem, ale w dużej mierze także od stanu kultury politycznej jako wspólnego czynnika, zarówno dla elity rządzącej, jak i dla ludności. Współpraca obywateli z władzą w krajach posttotalitarnych symbolizuje demokratyczny charakter państwa. W posttotalitarnych kulturach politycznych pojęcie obywatelstwa związane jest z poczuciem przynależności i identyfikacji z państwem. Charakterystyczny dla społeczeństwa typ kultury politycznej sprzyja stworzeniu konkretnego reżimu politycznego i podtrzymuje stabilność jego funkcjonowania. Reżim, który jest sprzeczny z przyjętymi normami i wartościami kultury politycznej społeczeństwa, nie może skutecznie funkcjonować i sprawować władzy politycznej w danym społeczeństwie.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-09

Numer

Dział

Artykuły