collo banner

buhvgvvbb

Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW, ISSN 2081-3813
Czasopismo nowej jednostki organizacyjnej Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte – Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, który powstał w 2009 roku, stało się już od pierwszego numeru (wydrukowanego w lutym 2010 roku) forum, na którym relacje o toczącej się debacie dotyczącej filozoficznych, historycznych, kulturowych, politycznych, edukacyjnych, ekonomicznych, psychologicznych, jak i militarnych aspektów współczesności łączą się z próbą ukazania jej pełnego znaczenia dla kształtującej się, nowej, ulegającej dynamicznym przemianom rzeczywistości. W opinii redakcji czasopismo spełnia rolę agory dla szerokiego grona piszących. Dołożymy starań by drukować w nim zarówno artykuły wybitnych autorytetów, jak i osób początkujących w naukowym rzemiośle. Szczególnie zależy nam na artykułach naszych studentów.

Pewnej zmianie ulega profil periodyku. Wcześniej rocznik, a od numeru 4 z 2011 roku ukazuje się jako kwartalnik.
O jakości pisma będzie decydowała Rada Naukowa, w skład której wchodzą naukowcy, reprezentujący różne dziedziny nauki. Witamy wśród nich księdza profesora dr. hab. Artura Jerzego Katolo, reprezentującego Pontificia Facoltá Teologica dell’Italia Meridionale – Istituto Superiore di Scienze Religiose San Francesco Sales w Rende (Włochy) oraz profesora Iwana Pankiewicza z Wydziału Prawa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki (Ukraina).

„Colloquium” WNHiS AMW ukazuje się w wersjach: elektronicznej dostępnej w Internecie i papierowej. Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie on-line. Znajduje się na liście czasopism naukowych MNiSW w części B, poz. 486, 8 pkt. za publikację (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych), nr ISSN 2081-3813.

Nasze czasopismo znajduje się na liście indeksowanych czasopism w „THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
AND HUMANITIES” (Środkowo-Europejskie Czasopismo Nauk Społecznych i Humanistycznych) CEJSH pod adresem:
www.cejsh.icm.edu.pl
w „Bazie danych o zawartości polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych” BazHum pod adresem:
www.bazh um.icm.edu.pl
w "Index Copernicus Journal Master List" pod adresem:
www.indexcopernicus.com
w ICM (Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego) pod adresem:
www.icm.edu.pl
a także w ERIH PLUS (EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) pod adresem:

 

 

Read more...